Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SPOŁECZEŃSTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 524Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/524

TYT: Propozycje dla przyszłości Społeczeństwo konserwacyjne..
ODP: Valaskakis Kimon [et al.]; King Alexander - wstęp; Danecki Jan - wstęp; Krycki Jerzy - tł.
WYD: Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1988
OBJ: 304 s.
SER: (Biblioteka Myśli Współczesnej)
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: przyszłość * społeczeństwo * konsumpcjonizm * przetwarzanie * wartości * gospodarka * etyka * konserwacyjny * wartość *


2/524

AUT: Wrzecionowski Zbigniew .
TYT: AIDS a problemy społeczne i moralne Przegląd niektórych publikacji niemieckich..
ŹRÓDŁO: Ethos 1989 6/7 s. 300-304
JĘZ: pol
TEMATYKA: AIDS * moralność * niemiecka literatura etyczna * AIDS w Niemczech * społeczeństwo *


3/524

AUT: Pawełczyńska Anna .
TYT: Więzi społeczne w strukturach zła..
ŹRÓDŁO: Ethos 1989 8 s. 229-246
JĘZ: pol
TEMATYKA: zło * społeczeństwo * terror * ethos narodowy * więzi społeczne * społeczne więzi a ethos narodowy * struktura zła *
TREŒĆ: 1. Jednoczące funkcje terroru. * 2. Atomizujące funkcje terroru. * 3. Typy łaczności społecznych w strukturach zła. * 4. Więzi społeczne a ethos narodowy.


4/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Moralność w społeczeństwie tradycyjnym i pluralistycznym..
ŹRÓDŁO: Zeszyty naukowe KUL 28 1985 3-4 (111-112) s. 59-79
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * społeczeństwo * pluralizm * tradycjonalizm *


5/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Postawy zasadnicze i celowościowe w społeczeństwie polskim..
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 54 1984 1 s. 5-36
JĘZ: pol
TEMATYKA: postawy zasadnicze * postawy celowościowe * społeczeństwo polskie * Polska * młodzież * etyka * socjologia moralności *
TREŒĆ: 1. Pojęcie "zasadniczości" i "celowości" moralnej. * 2. Sondaże ogólnokrajowe dotyczącepostaw zasadniczych i celowościowych. * 3. Postawy zasadnicze i celowościowe młodzierzy i rodziców. * 4. Postawy zasadnicze i celowościowe wróżnych środowiskach społecznych. * 5. Uwagi syntetyczne.


6/524

AUT: Szutta Artur .
TYT: W stronę społeczeństwa obywatelskiego [recenzja]..
RECENZJA: Arendt Hannah: O przemocy, |Nieposłuszeństwo Obywatelskie. Warszawa 1998.
ŹRÓDŁO: Ethos 12 1999 1-2 (45-46) s. 422-428
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo obywatelskie *


7/524

AUT: Krucina Jan .
TYT: Współrzędne między dobrem wspólnym społeczności a pokojem..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 11 1979 1 s. 30-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: dobro * dobro wspólne * pokój * społeczność * społeczeństwo a pokój * dobro wspólne a pokój *


8/524

AUT: Szostek Andrzej .
TYT: Człowiek jako autokreator Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae"..
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 25 1989 2 s. 43-63
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * autokreator * Paweł VI * Humanae vitae * etyka sytuacyjna * etyka egzystencjalna * wartość wcielona * natura * encyklika Pawła VI * transcendentalizm * Prawo Boże * natura ludzka * społeczeństwo * Rahner K. *
TREŒĆ: 1. Od etyki sytuacyjnej do egzystencjalnej. * 2. Osoba ludzka: wartość wcielona w "naturę". * 3. Transcendentalny przełom we współczesnej teologii. * 4. Wybór podstawowy. * 5. Prawo Boże - natura ludzka - społeczeństwo. * 6. Konkluzja praktyczna: odrzucenie "Humanae vitae". * 7. Uwagi krytyczne.


9/524

AUT: Orchowski Józef ks..
TYT: Wymiary odpowiedzialności za obronę prawa do życia nienarodzonych..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 57 1988 2/208/ s. 136-141
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie ludzkie * aborcja * prawo do życia * obrona nienarodzonych * rodzicielstwo * odpowiedzialność społeczna * społeczeństwo * odpowiedzialność za życie nienarodzonych *
TREŒĆ: 1. Misja rodzicielska. * 2. Odpowiedzialność społeczna.


10/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Prosoziale und egoistische Haltungen in der polnischen Gesellschaft..
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 56 1986 nr spec. s. 141-175
JĘZ: ger, pol
TEMATYKA: społeczeństwo polskie * socjologia religii * egoizm * prospołeczność * tendencje egoistyczne w Polsce * Polska *


11/524

AUT: Lehmann Karl bp.
TYT: Normy moralne i chrześcijański etos we współczesnym społeczeństwie..
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 109 1992 11 (855) s. 202-214
JĘZ: pol
TEMATYKA: normy moralne * moralne normy * chrześcijańśki etos * etos chrześcijański * społeczeństwo *


12/524

AUT: Słomińska Janina .
TYT: Odpowiedzialność za sprawy publiczne..
ŹRÓDŁO: Więź R.33 1990 2-3 (376-377) s. 89-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * społeczeństwo * publiczne sprawy a odpowiedzialność * "Christifideles laici" * adhortacja Jana Pawła II * Jan Paweł II *
TREŒĆ: Komentarz do adhortacji "Christofideles laici".


13/524

AUT: Piechowiak Marek .
TYT: Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego.
ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne 37-38 1989-1990 2 s. 21-50
JĘZ: pol
TEMATYKA: Knauer Peter * wybór moralny * moralność * antropologiczny kreatywizm * kreatywizm antropologiczny * teologia moralna a kreatywizm antropologiczny * dobro a wartość moralna czynu * zasada podwójnego skutku * podwójny skutek * wartości moralne * niekontraproduktywność jako kryterium wartości moralnej * analiza krytytczna * destrukcja człowieka * człowiek - jego destrukcja * system Knauera * społeczeństwo * życie społeczne * antyteizm *
TREŒĆ: I. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we wspólczesnej teologii moralnej. * 1. Sposób realizacji dobra jako wyznacznik wartości moralnej czynu. * 2. Reinterpretacja zasady podwójnego skutku. * 3. Niekontraproduktywność jako kryterium wartości moralnej. * II. Analiza krytyczna. * 1. Destrukcja człowieka jako podmiotu moralności. * 2. Konsekwencja systemu Knauera dla koncepcji życia społecznego. * 3. Zażegnanie antyteizmem.


14/524

AUT: Dobrzanowski Stefan ks..
TYT: Katolicy wobec zalewu pornografii..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 60 1991 3 (221) s. 60-66
JĘZ: pol
TEMATYKA: pornografia * Kościół a pornografia * etyka a pornografia * społeczeństwo a pornografia * religia a pornografia * psychika a pornografia * medycyna a pornografia * ekonomia a pornografia * kultura a pornografia * prawo a pornografia *
TREŒĆ: Analiza zjawisk pornografii w kategoriach: * a) społeczno - etycznych; * b) religijnych; * c) psychiczno - medycznych; * d) ekonomicznych; * e) kulturowych; * f) prawniczych.


15/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Przemiany moralne w społeczeństwie polskim..
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 5 1986 9 s. 52-85
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność w Polsce * etos społeczeństwa polskiego * społeczeństwo polskie * Polska *


16/524

AUT: Mońko Leon .
TYT: Regulacja poczęć w rodzinie i społeczerństwie.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 62/75 1970 1/369 s. 112-130
JĘZ: pol
TEMATYKA: poczęcie * regulacja poczęć * rodzina * społeczeństwo *


17/524

AUT: Kurczewski J. .
TYT: Prawo prymitywne Zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych..
WYD: Warszawa, 1973
JĘZ: pol
TEMATYKA: prymitywne prawo * prawo prymitywne * społeczeństwo * państwo * speeczeństwa przedpaństwowe *


18/524

AUT: Jankowski H. .
TYT: Problemy i konflikty moralne a kwestia wychowania w społeczeństwie socjalistycznym..
ŹRÓDŁO: Człowiek i Światopogląd 1980 6 s. 41-46
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * moralne problemy * moralne konflikty * wychowanie * społeczeństwo socjalistyczne * socjalizm *


19/524

AUT: Kash Wilhelm F. .
TYT: Czy terroryzm rodzi się w społeczeństwie bez Boga?.
ŹRÓDŁO: W drodze 9 1981 4 s. 85-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: terror * terroryzm * Bóg a terroryzm * społeczeństwo niewierzące *


20/524

AUT: Zdybicka Zofia Józefa .
TYT: Personalistyczna koncepcja kultury, czyli "cywilizacja miłości człowieka"..
ŹRÓDŁO: W drodze 10 1982 nr 11-12 (111-112) s. 4-13
JĘZ: pol
TEMATYKA: personalizm * kultura * cywilizacja miłości * miłość * człowiek * Jan Paweł II * alienacja * społeczeństwo współczesne * współczesne społeczeństwo * prawda * wartości religijne * religijne wartości * kultura a religia * religia a kultura * antropologia * "Gaugium et spes" * Sobór Watykański II * Vaticanum II * człowiek * scjentyczna postawa * historyzm * socjologizm * psychoanaliza * Freud Z. * UNESCO * osoba ludzka * humanizm naukowy * naukowy humanizm *
TREŒĆ: Źródła rzeczowego modelu kultury. * Człowiek - podmiotem i pierwszym przedmiotem kultury.


21/524

AUT: Kiciński Krzysztof .
TYT: Społeczne determinanty orientacji moralnych.
ŹRÓDŁO: Etyka 20 1983 s. 95-121
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * moralność społeczna * społeczeństwo a moralność *


22/524

AUT: Pniewski Z. .
TYT: Prywatność prawem osoby żyjącej w społeczeństwie..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie 16 1984 4 s. 12-27
JĘZ: pol
TEMATYKA: prywatność * społeczeństwo * człowiek *


23/524

AUT: Kemp Peter .
TYT: Etyka w społeczeństwie skomputeryzowanym Problem izolacji komunikacji współczesnej..
ODP: Zwoliński Z. - tł.
ŹRÓDŁO: Etyka 24 1988 s. 205-228
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka * komputeryzacja * komputer * komunikacja współczesna * technologia * społeczeństwo skomputeryzowane *


24/524

AUT: Zdybicka Zofia J. .
TYT: Człowiek we współczesnym społeczeństwie.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL ... 1982 1 3-16
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek a społeczeństwo * społeczeństwo *


25/524

AUT: Nossol Alfons .
TYT: Wspólnota życia i miłości.
PR. ZBIOR.: Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa Kroszel J. red. Opole 1995 11-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: wspólnota życia * wspólnota miłości * rodzina * społeczeństwo * gospodarka rynkowa * małżeństwo *


26/524

AUT: Jablin Joseph .
TYT: Rola ekonomiczno-socjalnych praw człowieka w torowaniu drogi do nowego społeczeństwa..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie 12 1980 11-12 (95-96) s. 60-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekonomia * etyka społeczna * prawa człowieka * społeczeństwo a ekonomia *


27/524

AUT: Krąpiec Mieczysław A. .
TYT: Jednostka a społeczeństwo.
ŹRÓDŁO: Znak 21 1969 6/180 684-712
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * jednostka ludzka * społeczeństwo *


28/524

AUT: Szymanowski K. .
TYT: Wychowawcza rola kultury muzycznej w społeczeństwie..
WYD: Kraków: PW, 1949
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * kultura muzyczna * muzyka * społeczeństwo *


29/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Postawy wobec własności społecznej i prywatnej w społeczeństwi polskim..
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 6 1987 5 s. 23-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: własność społeczna * własność prywatna * społeczeństwo polskie *


30/524

AUT: Majka Józef .
TYT: Społeczna natura człowieka a istota społeczeństwa..
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6 1959 1-2 s. 279-297
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a natura człowieka * etyka społeczna *


31/524

AUT: Ruszkowska Jolanta .
TYT: Hospicjum..
ŹRÓDŁO: Communio 9 1989 2 s. 91-110
JĘZ: pol
TEMATYKA: hospicjum domowe * hospicjum * cierpienie a nieszczęście * nieszczęście a cierpienie * rodzina a cierpienie * rodzina a hospicjum * hospicjum a Kościół * hospicjum a społeczeństwo * Kościół a hospicjum * społeczeństwo a hospicjum *


32/524

AUT: Grabowski Marian .
TYT: Trzy mowy przeciw tolerancji..
ŹRÓDŁO: Znak 45 1993 457 (6) s. 37-47
JĘZ: pol
TEMATYKA: ideologia * społeczeństwo *
TREŒĆ: Mowa pierwsza - przeciw tolerancji jako ideologiiMowa druga - przeciw tolerancji jako źródłu cierpieńMowa trzecia - przeciw duchowej kastracji


33/524

AUT: Osiatyński Wiktor .
TYT: Społeczeństwo otwarte według Karla Poppera..
ŹRÓDŁO: Wiedza i Życie 1996 nr 6 s. 39-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo wg K.Poppera * Popper Karl *


34/524

AUT: Środa Magdalena .
TYT: Ludzie i termity..
ŹRÓDŁO: Wiedza i Życie 1996 nr 6 s. 36-38
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Bergson Henryk * życie społeczne *


35/524

AUT: pr. zb. .
TYT: O wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa i narodu..
ODP: ...
WYD: Warszawa, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: chrześcijańskie wartości * społeczeństwo * naród * wartości chrześcijańskie *


36/524

AUT: Sikorski R. .
TYT: Bioetyczna świadomość społeczeństwa a aborcja..
ŹRÓDŁO: Ethos 7 1994 nr 1-2 (25-26) s. 229-236
JĘZ: pol
TEMATYKA: bioetyczna świadomość społeczeństwa * społeczeństwo * świadomość bioetyczna społeczeństwa *


37/524

AUT: Dyczewski Leon .
TYT: Rodzina - Społeczeństwo - Państwo.
WYD: Lublin: TN KUL, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina a społeczeństwo * społeczeństwo a rodzina * państwo a rodzina *


38/524

AUT: Szostek Andrzej MIC.
TYT: Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznym i organizacji państwa.
ŹRÓDŁO: Ethos 5 1992 2/3(18/19) s. 17-28
JĘZ: pol, pol
TEMATYKA: prawda * pluralizm * społeczeństwo * państwo *
TREŒĆ: Dialog i uczesnictwo * Dialog i prawda * Prawda i prawa * Prawda i pluralizm


39/524

AUT: Piwowarski Władysław ks..
TYT: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w tworzącej się demokracji.
ŹRÓDŁO: Ethos 5 1992 2/3(18/19) s. 68-78
JĘZ: pol, pol
TEMATYKA: przemiany religijności * religijność społeczeństwa * społeczeństwo polskie * polskie społeczeństwo *
TREŒĆ: Kontekst przemian religijności * Religijność społeczeństwa polskiego między losem a wyborem * Perspektywy przemian religijności społeczeństwa polskiego


40/524

AUT: Kondziela Joachim ks..
TYT: Moralne podstawy demokratycznego ładu społecznego w świetle Katolickiej Nauki Społecznej.
ŹRÓDŁO: Ethos 5 1992 2/3(18/19) s. 149-157
JĘZ: pol, pol
TEMATYKA: Katolicka Nauka Kościoła * panstwo * demokracja * społeczeństwo *


41/524

AUT: Rauscher Anton .
TYT: Główne problemy Katolickiej Nauki Społecznej.
ODP: Bafia S. - tł.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 61 1993 2(228) s. 43-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: ubodzy * społeczeństwo * polityk a godność *
TREŒĆ: 1. Uwagi wstępne * 1.1. Wiara chrześcijańska i zobowiązania społeczne * 1.2. Zagadnienie struktur we współczennym społeczeństwie * 2. Linie rozwoju ktolickiej nauki społecznej * 2.1. Kościół wobec problemów społecznych * 2.2. Zasada pomocniczości * 2.3. Troska o pokój * 2.4. Solidarność z ubogimi * 2.5. Nowe zagrożenia człowieka


42/524

AUT: Bartnik Czesław .
TYT: Geneza społeczności Teologia społeczna.
ŹRÓDŁO: Gość Niedzielny 1983 16 17 IV 1983
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * teologia społeczna * Katolicka Nauka Społeczna * społeczeństwo *


43/524

AUT: Garrigues Juan Miguel .
TYT: Kościół, państwo liberalne i wolne społeczeństwo.
ODP: Woźniakowski Henryk - tł.
ŹRÓDŁO: Znak 45 1993 461(10) s. 31-40
JĘZ: pol, fre
TEMATYKA: Kościół * społeczeństwo * libreralizm * etyka * prawo * ewangelizacja *
TREŒĆ: Kościół jako część składowa społeczeństwa * Problem etycznych wymagań Kościoła * Gdy państwo zezwala, a Kościół zabrania * Zasadnicza prawomocność państwa liberalnego * Kościół misyjny w łone społeczeństwa obywatelskiego


44/524

AUT: Ughetto Jean .
TYT: Miejsce dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i społeczeństwie..
ODP: Danilecka Lilla - tł.
PR. ZBIOR.: By nie zostali sami. Szałata Kazimierz Warszawa Międzyuczelniane Konwersatorium Etyki "Medycyna na miarę człowieka" Fundacja Raoula Fullereau 1995 s. 43-51
JĘZ: pol, fre
TEMATYKA: dziecko niepełnosprawne * niepełnosprawne osoby * rodzina * społeczeństwo * handicap * deficience *


45/524

AUT: Biegacz Dariusz .
TYT: O promocję społeczną kobiet.
ŹRÓDŁO: W Drodze 23 1995 12/268 92-95
JĘZ: pol
TEMATYKA: kobieta * społeczeństwo * promocja * emocje *
TREŒĆ: ,,,


46/524

AUT: Kocik Joanna .
TYT: Przeciw dziecku poczętemu.
ŹRÓDŁO: W Drodze 24 1996 6/274 84-88
JĘZ: pol
TEMATYKA: dziecko * aborcja * kobieta * zdrowie * społeczeństwo *
TREŒĆ: 1.Radykalny spadek liczby aborcji i poprawa zdrowia kobiet. 2.Mit niechcianych dzieci. 3.Mit bomby demograficznej. 4.Większość społeczeństwa akceptuje ustawę.


47/524

AUT: Komorowska Marta .
TYT: Postawy wobec śmierci w społeczeństwie polskim..
PR. ZBIOR.: Eutanazja a opieka paliatywna Lublin Katolicki Uniw. Lubelski Akademia Medyczne w Lublinie 1996 s. 122-126
JĘZ: pol
TEMATYKA: śmierć * polskie społeczeństwo * społeczeństwo polskie *


48/524

AUT: Janowski Maciej .
TYT: Skąd się wzięły narody?.
ŹRÓDŁO: Wiedza i Życie 1994 [nr] 6 s. 1-6 Dodatek humanistyczny "Wiedzy i Życia" nr 4/1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: nowoczesne społeczeństwo * społeczeństwo nowoczesne * społeczeństwo feudalne * feudalne społeczeństwo * narody * szowinizm *
TREŒĆ: Społeczeństwo feudalne. * Początki społeczeństwa nowoczesnego. * Rola oświaty. * Intelektualiści, symbole i szowinizm. * Co sprzyjało powstawaniu narodów.


49/524

TYT: Współzawodnictwo idei..
ODP: Friedman Milton - dyskusja; Tobin James - dyskusja
ŹRÓDŁO: Ameryka 1991 Lato s. 20-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: idee * Nobel * nagroda Nobla * nobliści * gospodarka a społeczeństwo * społeczeństwo a gospodarka *
TREŒĆ: "Dwóch ekonomistów, laureatów Nagrody Nobla - Milton Friedman i James Tobin - dyskutuje o problemach lat 90-tych."


50/524

AUT: Troska Jerzy .
TYT: Koncepcja przemian społecznych w katolickiej nauce społecznej.
ŹRÓDŁO: Głos Seminarium Zagranicznego ... 1992 6 21-35
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * przemiany społeczne *


51/524

AUT: Turowski Jan .
TYT: Człowiek a społeczeństwo. Historia zagadnienia i aktualność problemu.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 1 1958 2 3-28
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek a społeczeństwo * społeczeństwo *


52/524

AUT: Chojnacki P. .
TYT: Społeczeństwo a osobowość jednostek.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 46 1947 266-2672
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * życie społeczne * osbowość * jednostka *


53/524

AUT: Przyboś Kazimierz .
TYT: Tomasza Młodzianowskiego SJ wizja państwa i społeczeństwa.
PR. ZBIOR.: Jezuicka ars educandi Kraków WAM 1995 199-211
JĘZ: pol
TEMATYKA: Młodzianowski Tomasz SJ * historia teologii moralnej * państwo * społeczeństwo * wojsko * religia *


54/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Refleksje nad postawami społeczeństwa demokratycznego.
ŹRÓDŁO: Wojsko i Wychowanie 1993 1 22-26 Wojsko i Wychowanie 1993 2 37-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: demokracja * społeczeństwo demokratyczne *


55/524

AUT: Polskie Towarzystwo Nauczycieli .
TYT: Kodeks etyki nauczycielskiej.
WYD: Ząbki: Apostolicum, 1997
OBJ: ss. 23
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka zawodowa * etyka nauczycielska * nauczyciel * szkoła * wychowanie * uczeń * nauka * społeczeństwo *


56/524

AUT: Dola Tadeusz .
TYT: Rola Kościoła w społeczeństwie.
PR. ZBIOR.: Ad libertatem in veritate Morciniec Piotr Opole WTUO 1996 477-487
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół * społeczeństwo * solidarność * godność człowieka * prawa człowieka * wspólnota międzyludzka * cierpienie * sens cierpienia * sumienie społeczeństwa * eschatologia *


57/524

AUT: Ostrowska A. .
TYT: Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa.
WYD: Warszawa, 1991, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: śmierć * tanatologia * społeczeństwo wobec śmierci * jednostka wobec śmierci * socjologia śmierci *


58/524

AUT: Legutko Ryszard .
TYT: Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte.
WYD: Kraków: Arcana, 1994
OBJ: ss. 209
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka absolutna * liberalizm * etyka społeczna * społeczeństwo otwarte * * absolut ethics * ethics * open society *


59/524

AUT: Popper Karl .
TYT: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie t.1: Urok Platona.
WYD: Warszawa, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo otwarte * Platon * * open society * society * Platon *


60/524

AUT: Maritain Jacques .
TYT: Humanizm integralny Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.
ODP: Budzisz J. tł.
WYD: Warszawa, 1981Londyn 1960
JĘZ: pol, fre
TEMATYKA: humanizm * społeczeństwo * etyka społeczna * filozofia społeczna * * humanism * social ethics * social philosophy *


61/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym Polska lat dziewięćdziesątych.
WYD: Lublin, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: religia * Kościół * społeczeństwo pluralistyczne * Polska w latach 1990 * pluralizm * * religion * Church * pluralistic society * pluralism *


62/524

AUT: Paziński Piotr .
TYT: Moralność społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym w świetle nauczania Kard. Augusta Hlonda Zagadnienia wybrane.
WYD: Lublin: KUL, 1974
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo polskie * etos Polaków * Hlond August Kard. * moralność Polaków *


63/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: "święto rodziny i życia" Audiencja generalna w Auli Pawła VI 21.12.1994.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 2/170 12-13
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * życie * stworzenie * powołanie * przyjaźń * grzech * Sobór Watykański II * dziecko * Kościół * społeczeństwo *
TREŒĆ: 1.Wstęp. 2.Boże Narodzenie świętem człowieka i całego stworzenia. 3.Boże Narodzenie świętem rodziny i życia.


64/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: "Znaczenie naturalnych metod planowania rodziny" Do uczestników sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk 18.11.1994r..
PR. ZBIOR.: Bezdroża antykoncepcji Katolo Artur red. Lublin Gaudium 2001 8-12
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 3/171 43-44
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * jajeczkowanie * biologia człowieka * rytm płodności * miłość * płciowość * rytm płodności kobiet * ciało * godność ludzka * społeczeństwo * planowanie rodziny *
TREŒĆ: 1.Znaczenie naturalnego planowania rodziny. 2.Postęp wiedzy o biologii człowieka a integralna koncepcja ludzkiej osoby. 3.Ludzka płciowość związana z komunią osób i darem życia.


65/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: "Przyszłość świata idzie przez rodzinę" Nieszpory na zakończenie 1994 r. w kościele św.Ignacego Loyoli 31.12.1994.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 2/170 19-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * życie * Jan Paweł II * społeczeństwo * Kościół * przemoc * ubóstwo *
TREŒĆ: 1.Dar życia i miłości. 2.Problemy rodzin rzymskich.


66/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II z okazji 50 rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 7/175 4-10
JĘZ: pol
TEMATYKA: pokój * wojna * nienawiść * kultura śmierci * kultura wojny * społeczeństwo * przemoc * sprawiedliwość * propaganda * ideologia * polityka * Jan Paweł II *
TREŒĆ: 1.Upływ czasu pozwala lepiej zrozumieć sens wydarzeń. 2.Ogrom zniszczeń wojennych. 3.Rozpętanie nienawiści. 4.Oświęcim pomnik konsekwencji totalitaryzmu. 5.Nie można budować społeczeństwa na przemocy. 6.Kościół słyszy wołanie ofiar. 7.Wojna nie może ustanowić sprawiedliwości. 8.Mechanizm propagandy. 9.Wojna nie zanikła.


67/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Kobieta w społeczeństwie.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 10/177 52
JĘZ: pol
TEMATYKA: kobieta * Jan Paweł II * społeczeństwo * kultura * geniusz kobiecy * Maryja * wrażliwość kobiety *
TREŒĆ: 1.Coraz większe uznanie roli kobiety w życiu społecznym. 2.Rola wrażliwości kobiety i jej cech w życiu społecznym. 3.Przykład Maryi.


68/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Powołanie do macierzyństwa.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 10/177 52
JĘZ: pol
TEMATYKA: macierzyństwo * rodzicielstwo * kobieta * dziecko * społeczeństwo * Jan Paweł II * Maryja *
TREŒĆ: 1.Rola kobiety w społeczeństwie,ze szczególnym uwzględnieniem macierzyństwa. 2.Misja macierzyńska źródłem odpowiedzialności. 3.Maryja wzorem macierzyństwa.


69/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 17 1996 4/182 60-61
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie chrześcijańskie * edukacja dzieci * edukacja młodzieży * Jan Paweł II * społeczeństwo * szkolnictwo *
TREŒĆ: 1.Rola rodziców, Kościoła i szkolnictwa w wychowaniu chrześcijańskim. 2.Edukacja dzieci i młodzieży - harmonijne rozwijanie wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych.


70/524

AUT: Ciccone Lino .
TYT: Antykoncepcja i przerywanie ciąży.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 17 1996 6/184 59-60
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * przerywanie ciąży * antykoncepcja * życie * Evangelium vitae * ONZ * Kościół na rzecz życia * płodność * pojmowanie miłości * Jan Paweł II *
TREŒĆ: 1."Evangelium vitae" skupieniem uwagi na niebezpieczeństwach zagrażających życiu. 2.Kościół wobec antykoncepcji i przerywania ciąży. 3.Pojmowanie płodności i miłości.


71/524

AUT: Glendon Mary Ann .
TYT: "Aby mogły budować cywilizację miłości" Przemówienie do delegacji Stolicy Apostolskiej na IV światową Konferencję ONZ poświęconą kobiecie.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 11-12/178 42-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: kobieta * ONZ * Jan Paweł II * społeczeństwo * macierzyństwo * cywilizacja miłości * rodzina * prawa ludzkie * oświata kobiet * zdrowie kobiet * czynniki decyzji o aborcji * prostytucja okaleczanie kobiet *
TREŒĆ: 1.Dążenia do zachowania praw kobiet. 2.Sytuacja społeczna kobiet. 3.Potrzeba podjęcia działań w dziedzinie ochrony zdrowia kobiety. 4.Budowanie cywilizacji miłości i życia.


72/524

AUT: Gubała Wacław .
TYT: "Służyć życiu ludzkiemu" Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji nt "Homo vivens est gloria Dei" z 24-26.12.1994r..
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 16 1995 3/171 46-47
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie * upośledzenie * ingerencja lekarska * akt prokreacyjny * odkrycia naukowe * planowanie rodziny * społeczeństwo *
TREŒĆ: 1.Nauka broni życia. 2.Udział delegacji polskiej w konferencji.


73/524

AUT: J.S. .
TYT: Skąd w nas taka łatwość do nieuczciwości ?.
ŹRÓDŁO: W Drodze 24 1996 7/275 107-110
JĘZ: pol
TEMATYKA: nieuczciwość * uczciwość * Wartości * społeczeństwo *
TREŒĆ: ,,,


74/524

AUT: Valverde Carlos .
TYT: Etyka, chrześcijaństwo a porządek polityczny.
ŹRÓDŁO: Communio 16 1996 2/92 58-72
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka * polityka * moralność * społeczeństwo * państwo * osoba *
TREŒĆ: 1.Społeczeństwo i osoba. 2.Społeczeństwo i państwo. 3.Demitologizacja państwa. 3.Polityka i moralność. 4.Pozytywizm a polityka.


75/524

AUT: Prihoda Petr .
TYT: Południowomorawski Savonarola wobec upadku moralności.
ODP: Dostatni Tomasz - tł.
ŹRÓDŁO: W Drodze 24 1996 8/276 89-91
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * Savonarola * Morawy * wartości * społeczeństwo *
TREŒĆ: ,,,


76/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Poszanowanie godności człowieka w społeczeństwie demokratycznym.
PR. ZBIOR.: Prawa i wolności człowieka w warunkach służby wojskowej Rosa R. red. Warszawa 1994 143-160
JĘZ: pol
TEMATYKA: godność człowieka * społeczeństwo demokratyczne *


77/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Wychowanie do postaw etycznych w społeczeństwie demokratycznym.
ŹRÓDŁO: Seminare 10 1994 119-136 Resovia Sacra 3 1996 105-124
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * postawy etyczne * demokracja * społeczeństwo demokratyczne * etyka społeczna *


78/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: [Recenzja].
RECENZJA: : Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej Warszawa 1994.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 1995 2 232-234
JĘZ: pol
TEMATYKA: transformacja ustrojowa * etyka społeczna * społeczeństwo * Polska * przemiany społeczne w Polsce *


79/524

AUT: Kurczeski Jacek .
TYT: Etos polskich klas średnich w procesie przemian Podsumowanie.
PR. ZBIOR.: Biznes i klasy średnie Kurczeski Jacek Jakubowska-Branicka Iwona Warszawa UW 1994 235-262
JĘZ: pol
TEMATYKA: sukces życiowy * etos Polaków * klasy średnie * demokracja * wolność indywidualna * społeczeństwo rynkowe * rynek * konsumpcja * konsumeryzm *


80/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim.
ODP: Rzepliński A. red.
WYD: Warszawa, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * społeczeństwo obywatelskie *


81/524

AUT: Marcuse Herbert .
TYT: Człowiek jednowymiarowy Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego.
WYD: Warszawa, 1991
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: antropologia * ideologia * społeczeństwo przemysłowe *


82/524

AUT: Mannheim K. .
TYT: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy.
WYD: Warszawa, 1974
JĘZ: pol, ger
TEMATYKA: społeczeństwo przebudowy * transformacje społeczne * człowiek przebudowy *


83/524

AUT: Jedynak Stanisław .
TYT: Człowiek, społeczeństwo, moralność: szkice o etyce polskiej.
WYD: Lublin: Wyd. UMCS, 1996
OBJ: ss. 340
JĘZ: pol
TEMATYKA: antropologia * społeczeństwo * moralność * etyka polska *


84/524

AUT: Koralewicz J. .
TYT: Autorytaryzm, lęk, konformizm Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych.
WYD: Wrocław: Ossolineum, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: autorytaryzm * lęk * konformizm * etyka społeczna * Polska '70 * społeczeństwo polskie *


85/524

AUT: Scott David Alexander .
TYT: Pornografia Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę.
WYD: Gdańsk: Human Life International - Europe, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: pornografia * kultura * rodzina * społeczeństwo *


86/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Kościół wobec przemian w Polsce Szanse i zagrożenia Materiały II Spotkań Naukowych w "Hosianum" czyli XII Warmińskich Dni Duszpasterskich.
ODP: Guzowski Jan red.
WYD: Olsztyn: Hosianum, 1996
OBJ: 95
JĘZ: pol
TEMATYKA: sakramenty * życie sakramentalne * przemiany w Polsce * Polska * wiara * moralność * życie konsekrowane * modlitwa * świeccy * wartości * rodzina * społeczeństwo *


87/524

AUT: Sztychmiler Ryszard .
TYT: Wartości w życiu rodziny i społeczeństwa.
PR. ZBIOR.: Kościół wobec przemian w Polsce Guzowski Jan Olsztyn Hosianum 1996 80-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * społeczeństwo * wartości * homo sovieticus * homo ludens * homo Dei * wartości religijne * życie ludzkie * małżeństwo * miłość Boga * miłość bliźniego * prawda * sprawiedliwość * naród * ojczyzna * wybór religijny *


88/524

AUT: Sójka Jacek .
TYT: Etyka biznesu W poszukiwaniu strategii nauczania.
PR. ZBIOR.: Etyka biznesu Dietl Jerzy Gasparski Wojciech Warszawa PWN 1997 320-342
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka biznesu * społeczeństwo pluralistyczne * perypatetycy * kazusy * Ameryka * Europa *


89/524

AUT: Scott D.A. .
TYT: Pornografia i jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę.
ODP: Ostrowska K. - tł.
WYD: Gdańsk: Human Life International Europa, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: pornografia * rodzina * społeczeństwo * kultura *


90/524

AUT: Mirek Franciszek .
TYT: Idea odpowiedzialności w życiu społecznym.
WYD: Katowice, 1923
OBJ: 144
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


91/524

AUT: Mirek Franciszek .
TYT: Duchowieństwo a współczesna kwestia społeczna [referat, zjazd Unitas, Katowice 1925].
ŹRÓDŁO: Wiadomości dla Duchowieństwa 12 1925 10-12 12-22
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


92/524

AUT: Mirek Franciszek .
TYT: Idea odpowiedzialności w życiu społecznym Studium socjologiczne.
WYD: Katowice: Księgarnia Katolicka, 1925
OBJ: 146
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


93/524

AUT: Wnuk J. .
TYT: Reforma moralna społeczeństwa polskiego w świetle pism Andrzeja Frycza Modrzewskiego..
WYD: Lublin: KUL, 1977.
JĘZ: pol
TEMATYKA: Modrzewski A.F. * Reforma moralna społ. polskiego. * społeczeństwo polskie *


94/524

AUT: Nowak S. .
TYT: Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego.
PR. ZBIOR.: Polskie systemy wartości i modele konsumpcji Siemieńska R Warszawa UW 1984 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: postawy społeczne * postawy Polaków * społeczeństwo polskie * wartości społeczne *


95/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Science in society Science Policy and Ethics.
ODP: Lewicka-Strzałecka Anna; Loukola Olli
WYD: Warszawa: IFiS, 1988
OBJ: ss. 194
JĘZ: pol
TEMATYKA: nauka * społeczeństwo * etyka naukowa * profesjonalizm * libralizm * post-sowietyzm *


96/524

AUT: Bujak F. .
TYT: Nauka a społeczeństwo.
WYD: Warszawa, 1984
JĘZ: pol
TEMATYKA: nauka * społeczeństwo * etos nauki *


97/524

AUT: Jerschina J. .
TYT: Role społeczne uczonych wczoraj i dziś.
PR. ZBIOR.: Etyka zawodowa ludzi nauki Goćkowski J. Pigoń K. Wrocław-Warszawa-Kraków Ossolineum-PAN 1991 255-264
JĘZ: pol
TEMATYKA: etos naukowców * etos nauki * społeczeństwo a nauka * nauka *


98/524

AUT: Znaniecki F. .
TYT: Społeczne role uczonych.
WYD: Warszawa, 1984
JĘZ: pol
TEMATYKA: role uczonych * etos nauki * społeczeństwo a uczeni * etos uczonych * uczony *


99/524

AUT: Szczepański J. .
TYT: Uczony i społeczeństwo.
PR. ZBIOR.: Etyka zawodowa ludzki nauki Goćkowski J. Pigoń K. Wrocław-Warszawa-Kraków Ossolineum-PAN 1991 233-244
JĘZ: pol
TEMATYKA: uczony * społeczeństwo i nauka * etos nauki *


100/524

AUT: Mazurkiewicz Karol .
TYT: Czego uczą kryzysy ubiegłych wieków?.
WYD: Poznań: N.I.A.K., 1933
OBJ: 34
SER: Biblioteczka Akcji Katolickiej ; 5
JĘZ: pol
TEMATYKA: kryzys * kryzys światowy * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


101/524

AUT: Kłoskowska Antonina .
TYT: Modele społeczne i kultura masowa.
ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologiczny 13 1959 2 46-71
JĘZ: pol
TEMATYKA: kultura masowa * społeczeństwo * modele społeczne *


102/524

AUT: Kamiński R. .
TYT: Duszpsterstwo w społeczeństwie pluralistycznym.
WYD: Lublin, 1977
JĘZ: pol
TEMATYKA: duszpasterstwo * społeczeństwo pluralistyczne * pluralizm * etyka małżeńska * duszpasterstwo rodzin *


103/524

AUT: Malinowski B. .
TYT: Seks i stłumienie w społeczności dzikich.
WYD: Warszawa, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: seks u dzikich * tłumienie seksu * społeczeństwo dzikich *


104/524

AUT: Matulewicz Jan .
TYT: Na marginesie 'uspołecznienia'.
ŹRÓDŁO: Pax 2 1934 4 8
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


105/524

AUT: Czajkowski J. .
TYT: Budujcie nowe społeczeństwo Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II.
WYD: Kraków: Wyd. Św. Stanisława, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * naród * państwo * etyka społeczna *


106/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Człowiek i wartości Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu pracy naukowej i 40-leciu pracy nauczycielskiej Profesora Jana Szmyda.
ODP: Komendera A. red.; Padoł R. red.; Śliwa M. red.
WYD: Kraków: WSP, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek i wartości * wartości * szkoła * naród * społeczeństwo * nauka *


107/524

AUT: Machay Ferdynand .
TYT: Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej Na podstawie aktów urzędowych papieży Piusa X i Benedykta XV.
WYD: Poznań, 1931
OBJ: 187
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Akcja Katolicka * Pius X * Benedykt XV *


108/524

AUT: Matulewicz Jan .
TYT: Nasz stosunek do ludu.
ŹRÓDŁO: Miesięcznik Kapłański 1 1921 140-143
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


109/524

AUT: Maśliński Stanisław .
TYT: Urabianie katolickiego poglądu na sprawy społeczne i polityczne.
ŹRÓDŁO: Ruch Katolicki 4 1934 3 121-127
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Kościół a polityka * polityka a Kościół *


110/524

AUT: Kwiatkowski Franciszek .
TYT: Kto dokona przebudowy społecznej?.
ŹRÓDŁO: Wiara i Życie 13 1933 193-199
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * społeczeństwa przebudowa *


111/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Eucharystia jako źródło odnowienia społeczeństwa Referat wygłoszony na sekcji polskiej Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires (fragment).
ŹRÓDŁO: Głos Eucharystyczny 18 1935 2 38-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * społeczeństwo *


112/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Akcja Katolicka a akcja społeczna (fragment).
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 68 1930 465-466
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Akcja Katolicka *


113/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Akcja Katolicka a akcja społeczna (fragment) W obronie robotnika.
PR. ZBIOR.: Kalendarz Jasnogórski na rok 1938 kol. 85-88
JĘZ: pol
TEMATYKA: Akcja Katolicka * społeczeństwo * robotnik * proletariat *


114/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Akcja katolicka a akcja społeczna (fragment) O pracy.
ŹRÓDŁO: Gość Niedzielny 9 1931 19 3
JĘZ: pol
TEMATYKA: Akcja Katolicka * społeczeństwo * praca *


115/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Dzisiejszy kryzys gospodarczo-społeczny a misja społeczna Kościoła św..
ŹRÓDŁO: Niedziela 6 1931 18 19 20 21 226-229 2342-243 254-256 280
JĘZ: pol
TEMATYKA: gospodarka * kryzys gospodarczy * kryzys społeczny * społeczeństwo * społeczna misja Kościoła * społeczna nauka Kościoła * etyka społeczna * etyka gospodarcza *


116/524

AUT: Krzeszkiewicz Stanisław .
TYT: Znaczenie społeczne św. Franciszka z Asyżu.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 7 1926 301-309
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Franciszek z Asyżu św. *


117/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Papieże a kwestia społeczna.
ŹRÓDŁO: Gość Niedzielny 3 1925 6 10-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * papiestwo *


118/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Eucharystia a sprawa społeczna.
PR. ZBIOR.: Pamiętnik Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Łodzi Jasiński w Łódź 1929 280-289
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * społeczeństwo * Eucharystia a sprawa społeczna *


119/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Eucharystia a sprawa społeczna.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 14 1928 213-221
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * społeczeństwo * Eucharystia a sprawa społeczna *


120/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Eucharystia św., źródło siły społecznej.
ŹRÓDŁO: Gość Niedzielny 6 1928 24 5-6
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * społeczeństwo *


121/524

AUT: Kubina Teodor Filip .
TYT: Eucharystia a sprawa społeczna.
PR. ZBIOR.: W podniosłych chwilach i doniosłych sprawach Częstochowa 1931 278-288
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * społeczeństwo * Eucharystia a sprawa społeczna *


122/524

AUT: Krawczyk Władysław .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
OBJ: 102
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


123/524

AUT: Krawczyk Władysław .
TYT: Katolicka myśl społeczna na tle współczesnych doktryn społecznych.
WYD: Poznań, 1937 [1938]
OBJ: 16
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


124/524

AUT: Kozubski Z .
TYT: Chrześcijańska zasada społeczna.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * chrześcijaństwo a społeczeństwo *


125/524

AUT: Kozubski Z .
TYT: Socjalne wartości katolicyzmu.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 6 1927 41 641-642
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


126/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Na marginesie 'Zarysu programu społecznego ziemiaństwa'.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 20 1939 185-195
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * ziemiaństwo * katolicka nauka społeczna *


127/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Pius XI a katolicki ruch społeczny.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 20 1939 92-96
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


128/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Podział dochodu społecznego w ustroju korporacyjnym.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 19 1938 249-271
JĘZ: pol
TEMATYKA: dochód * korporacjonizm * budżet * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


129/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Kapłan wobec aktualnych problemów społecznych.
PR. ZBIOR.: Posłannictwo kapłana we współczesnym ruchu katolickim Poznań 1936 81-91
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * kapłan * katolicka nauka społeczna *


130/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Sprawy społeczne w uchwałach I Synodu Plenarnego.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 19 1938 73-80
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Synod *


131/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Współczesne problemy przebudowy ustroju społecznego a postulaty katolickie.
PR. ZBIOR.: Katolicka myśl społeczna Poznań 1938 193-226
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


132/524

AUT: Kowalski K. Józef .
TYT: Znaczenie odkupienia dla życia jednostek, rodzin i społeczeństw.
ŹRÓDŁO: Ruch Katolicki 4 1934 422-427
JĘZ: pol
TEMATYKA: odkupienie * osoba * jednostka * rodzina * społeczeństwo * Zbawieciel * Jezus Chrystus *


133/524

AUT: Kowalski K.Józef .
TYT: Społeczne życie państwowe jako udział w Akcji Katolickiej.
PR. ZBIOR.: Święty Tomasz z Akwinu a czasy obecne Poznań Księgarnia św. Wojciecha 1935 639-645
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * państwo * Akcja Katolicka *


134/524

AUT: Kowalski K. Józef .
TYT: Społeczne życie państwowe jako udział w Akcji Katolickiej.
ŹRÓDŁO: Ruch Katolicki 3 1933 408-413
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * państwo * Akcja Katolicka *


135/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Współczesne problemy przebudowy ustroju społecznego a postulaty katolickie.
PR. ZBIOR.: Katolicka myśl społeczna Poznań 1937 Drukarnia Wydawnicza Fr. Krajna 30
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


136/524

AUT: Kowalski K. Józef .
TYT: Katolickie plany reformy społecznej a ustrój rolny w Polsce.
WYD: Poznań: 1938
OBJ: 15
SER: Biblioteczka Akcji Katolickiej ; 81
JĘZ: pol
TEMATYKA: reforma społeczna * społeczeństwo * wieś * rolnictwo * katolickie reformy * katolicka nauka społeczna *


137/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Punkt wyjścia katolickich postulatów przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 18 1937 329-336
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


138/524

AUT: Kowalski K. Józef .
TYT: Miłosierdzie chrześcijańskie przygotowaniem i uzupełnieniem sprawiedliwości społecznej.
ŹRÓDŁO: Teologia Praktyczna 1 1939 149-159
JĘZ: pol
TEMATYKA: miłosierdzie * sprawiedliwość * sprawiedliwość społeczna * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


139/524

AUT: Kowalski K. Józef .
TYT: O społeczeństwie, władzy i autorytecie.
PR. ZBIOR.: Święty Tomasz z Akwinu a czasy obecne Poznań Księgarnia św. Wojciecha 1935 627-638
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * władza * autorytet * Tomasz z Akwinu św. *


140/524

AUT: Kowalski K Józef .
TYT: O społeczeństwie, władzy i autorytecie.
ŹRÓDŁO: Ruch Katolicki 2 1932 102-111
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * władza * autorytet * Tomasz z Akwinu św. *


141/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: O strajku.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 2 1920/21 371-378
JĘZ: pol
TEMATYKA: strajk * protest * społeczeństwo * praca * proletariat *


142/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Stanowisko kierowników chrześcijańskich organizacji robotniczych wobec nowoczesnych prądów społecznych.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 3 1921/22 84-89 114-119
JĘZ: pol
TEMATYKA: organizacje robotnicze * robotnicy * proletariat * społeczeństwo * praca społeczna *


143/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Kościół katolicki wobec nowoczesnych błędów społecznych.
ŹRÓDŁO: Robotnik 18 1922 18-19
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a polityka * społeczeństwo * lewica * katolicka nauka społeczna *


144/524

AUT: Kantak Kamil Janusz .
TYT: Katolicy a państwo.
ŹRÓDŁO: Dziennik Poznański 59 1917 z 25.12. Przedr. w: Dziennik Poznański R.: 1920 nr 269, s.2
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo * władza * społeczeństwo *


145/524

AUT: Kaczorowski Henryk .
TYT: Celowość społeczna czystości.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 41 (24) 1938 105-114
JĘZ: pol
TEMATYKA: czystość * społeczeństwo * wstrzemięźliwość *


146/524

AUT: Górniecki Lucjan .
TYT: Teoria umowy społecznej o państwie Odczyt na zebraniu miesięcznym Towarzystwa Teologicznego w Lublinie 5.03.1926. Streszczenie.
ŹRÓDŁO: Wiadomości Diecezji Lubelskiej 8 1926 4 115-116
JĘZ: pol
TEMATYKA: umowa społeczna * państwo * społeczeństwo * stosunki społeczne * umowa *


147/524

AUT: Dublewski Tadeusz .
TYT: Nasz obowiązek pracy społecznej.
ŹRÓDŁO: Hasło Katolickie 9 1939 23 339
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca * praca społeczna * społeczeństwo *


148/524

AUT: Janicki Stanisław .
TYT: Wychowanie społeczeństwa do zorganizowanego miłosierdzia chrześcijańskiego Referat wygłoszony na kursie charytatywnym dla duchowieństwa w Poznaniu 15-17.11.1938.
ŹRÓDŁO: Duszpasterz 3 1939 3 4 69-73 103-110
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * wychowanie * miłosierdzie * charytatywna działalność *


149/524

AUT: Grelewski Stefan .
TYT: Rozbudowa opieki społecznej.
ŹRÓDŁO: Kronika Diecezji Sandomierskiej 21 1928 154-159
JĘZ: pol
TEMATYKA: opieka społeczna * opieka * społeczeństwo *


150/524

AUT: Grabowski Ignacy .
TYT: Nauka św. Roberta Bellarmina o prawach i obowiązkach panującego.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 40 1933 283-284 291-293 306 472-473 483-484
JĘZ: pol
TEMATYKA: władza * prawa * obowiązki * społeczeństwo * poddani * Bellarmin św. *


151/524

AUT: Borowski Antoni .
TYT: Zagadnienie miłości ojczyzny czy sprawiedliwości społeczno-państwowej w drugim kazaniu sejmowym ks. Piotra Skargi.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 19 1933 189-201
JĘZ: pol
TEMATYKA: ojczyzna * miłość ojczyzny * Skarga Piotr * społeczeństwo * sprawiedliwość * sprawiedliwość społeczna * państwo *


152/524

AUT: Ślipko Tadeusz .
TYT: Współczesne pojęcie sprawiedliwości społecznej a tradycyjny podział sprawiedliwości.
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 2 1966 55-101
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość * sprawiedliwość społeczna * społeczeństwo * współczesność *


153/524

AUT: Olejnik S. .
TYT: Teologia moralna. Moralność życia społecznego tom VII.
WYD: Warszawa, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: teologia moralna * społeczeństwo * życie społeczne * etyka społeczna *


154/524

AUT: Majka J. .
TYT: Etyka społeczno-polityczna.
WYD: Warszawa, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * etyka społeczna * polityka *


155/524

AUT: Skrobicki z .
TYT: Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma 'Prąd" 1909-1939.
PR. ZBIOR.: Z dziejów katolicyzmu społecznego Lublin 1987 333-435
JĘZ: pol
TEMATYKA: Prąd * odrodzenie * społeczeństwo * katolicyzm społeczny *


156/524

AUT: Majka J. .
TYT: Chrześcijańska myśl i ruch charytatywny.
PR. ZBIOR.: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce Warszawa 1981 257-329
JĘZ: pol
TEMATYKA: myśl chrześcijańska * społeczeństwo * katolicyzm społeczny * dobroczynność * charytatywna działalność *


157/524

AUT: Borowski Antoni .
TYT: Państwo bez Boga.
PR. ZBIOR.: Akcja Katolicka. Zbiór kazań Poznań 1928 189-201
JĘZ: pol
TEMATYKA: ateizm * państwo * ateizm państwowy * społeczeństwo * ustrój *


158/524

AUT: Bobicz Ildefons .
TYT: Katolik wobec władzy świeckiej.
PR. ZBIOR.: Zbiór kazań wydanych z polecenia J Em ks kardynaLa prymasa Hlonda Poznań Akcja Katolicka 1928 202-213
JĘZ: pol
TEMATYKA: władza * władza świecka * posłuszeństwo * państwo * społeczeństwo * współczesność *


159/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Chrześcijańskie pojęcie własności prywatnej.
ŹRÓDŁO: Dzwon Niedzielny 7 1931 376-377
JĘZ: pol
TEMATYKA: własność * własność prywatna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


160/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Jak zwalczać klęskę bezrobocia.
ŹRÓDŁO: Dzwon Niedzielny 7 1931 502-503
JĘZ: pol
TEMATYKA: bezrobocie * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


161/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Nauka katolicka o naprawie niesprawiedliwości społecznej.
ŹRÓDŁO: Głos Kapłański 10 1936 457-466
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


162/524

AUT: Kowalski K .
TYT: Założenia katolickiej myśli społecznej.
WYD: Poznań, 1938
JĘZ: pol
TEMATYKA: myśl społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


163/524

AUT: Kozłowski E .
TYT: Opieka państwa i samorządu nad robotnikiem.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 6 1924/25 548-553
JĘZ: pol
TEMATYKA: samorząd * państwo opiekuńcze * robotnik * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


164/524

AUT: Caro L .
TYT: Solidaryzm Jego zasady, dzieje i zastosowania.
WYD: Lwów, 1931
JĘZ: pol
TEMATYKA: solidaryzm * społeczeństwo * ustrój *


165/524

AUT: Adamski S .
TYT: Nasz stosunek do państwa Przyczynki do programu katolickiego na Śląsku.
WYD: Katowice, 1934
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * państwo * rząd *


166/524

AUT: Wóycicki Aleksander .
TYT: Rola wychowania w naprawie niesprawiedliwości społecznej.
WYD: Pznań, 1936
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * społeczeństwo * sprawiedliwość * sprawiedliwość społeczna * ustrój *


167/524

AUT: Szymański A .
TYT: Korporacjonizm.
WYD: Warszawa, 1938
JĘZ: pol
TEMATYKA: korporacjonizm * związki zawodowe * ekonomia * społeczeństwo * przymus *


168/524

AUT: Szymański A .
TYT: Zagadnienie społeczne.
WYD: Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, 1929, 1938Włocławek: Księgarnia Powszechna, 1916
OBJ: 468
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * etyka społeczna *


169/524

AUT: Urban Jan .
TYT: Zaufanie do państwa.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 45 1928 180 3-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo * władza * społeczeństwo * ustrój * zaufanie społeczne * etyka społeczna *


170/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Eucharystia źródłem miłości społecznej.
ŹRÓDŁO: Ethos 11 1998 41-42 63-77
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * miłość * społeczeństwo * współczesność *


171/524

AUT: Wicher Władysław .
TYT: Posłuszeństwo i opór wobec władzy ze stanowiska etyki katolickiej.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 20 1927 312-313
JĘZ: pol
TEMATYKA: posłuszeństwo * władza * opór * społeczeństwo * polityka *


172/524

AUT: Wicher Władysław .
TYT: Moralność katolicka podstawą życia narodowego i państwowego.
PR. ZBIOR.: Akcja Katolicka. Zbiór kazań Poznań 1928 231-243
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka * patriotyzm * społeczeństwo * naród * państwo * Akcja Katolicka * kazanie * homilia *


173/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Zanik poczucia grzechu w świecie współczesnym.
ŹRÓDŁO: Kurier Synodalny 1996 1(22) 10-11; 14-15
JĘZ: pol
TEMATYKA: grzech * współczesność * społeczeństwo *


174/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Czy akt wyborczy może być grzechem?.
ŹRÓDŁO: Niedziela 39 1996 6 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: grzech * wybory * głosowanie * społeczeństwo * współczesność * demokracja *


175/524

AUT: Nagórny Janusz , Jeżyna K .
TYT: Grzech w życiu społecznym.
ŹRÓDŁO: Wspólne Drogi 1995 10(37) 1; 11
JĘZ: pol
TEMATYKA: grzech * społeczeństwo * życie społeczne *


176/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Teologiczne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym.
PR. ZBIOR.: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym Marcol A Opole 1994 75-129
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * życie społeczne * zaangażowanie * współczesność *


177/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Fundamentalne zasady życia społecznego.
PR. ZBIOR.: Być chrześcijaninem dziś Rusecki M Lublin 1992 381-396
JĘZ: pol
TEMATYKA: zasady * życie chrześcijańskie * podręcznik * współczesność * wiara * społeczeństwo * życie społeczne *


178/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Wolą ciemności niż światło prawdy Wymiar moralny przemian społeczno-politycznych w Polsce.
ŹRÓDŁO: Zorza 1991 24(1776)
JĘZ: pol
TEMATYKA: przemiany * reforma * społeczeństwo * społeczny * prawda *


179/524

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Prymat sumienia w życiu społecznym.
ŹRÓDŁO: Dziennik Lubelski 1991 30 4-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: sumienie * życie społeczne * społeczeństwo *


180/524

AUT: Lustiger Jean Maria .
TYT: Ewangelia rodziny.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 18 1997 3/191 ss. 60-61
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * wolność ludzka * społeczeństwo * Jan Paweł II * odpowiedzialność *
TREŒĆ: 1) Tajemnica daru z siebie. 2) Moc prawdziwej ludzkiej wolnoŚci.


181/524

AUT: Jackowski Jan Maria .
TYT: Dyktatura wolności.
PR. ZBIOR.: Człowiek, osoba, płeŃ Wójcik Monika red. Łomianki ISNaR 1998 297-306
JĘZ: pol
TEMATYKA: wolność * dyktatura wolności * personalizm * indywidualizm * magisterium prawdy * Magisterium Kościoła * Kościół a liberalizm * społeczeństwo otwarte * ekonomia * etyka społeczna * pomocniczość * zasada pomocniczości *


182/524

AUT: Sołtyk Grażyna .
TYT: Obyczaje i kultura społeczeństwa.
PR. ZBIOR.: Człowiek, osoba, płeŃ Wójcik Monika red. Łomianki ISNaR 1998 227-237
JĘZ: pol
TEMATYKA: obyczaje * kultura * społeczeństwo * wychowanie * cywilizacja śmierci * wstydliwość *


183/524

AUT: Bartnik Czesław Stanisław .
TYT: Naród a społeczeństwo.
WYD: Częstochowa, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród a społeczeństwo * społeczeństwo * etyka społeczna *


184/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: "Niedobrze być człowiekowi samemu".
PR. ZBIOR.: Człowiek, osoba, płeŃ Wójcik Monika red. Łomianki ISNaR 1998 57-67
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * samotność * małżeństwo * rodzina * społeczeństwo * naród * wspólnota *


185/524

AUT: Schaff Adam , Friedrichs G. .
TYT: Mikroelektronika i społeczeństwo Na dobre czy na złe?.
WYD: ..., 1982
JĘZ: pol
TEMATYKA: mikroelektronika * etyka społeczna * społeczeństwo a mikroelektronika *


186/524

AUT: Urbański Janusz .
TYT: Aspekt aksjologiczny ryzyka w technice.
PR. ZBIOR.: Społeczeństwo a ryzyko Kiepas A. red. Zacher L.W. red. Warszawa-Katowice 1994 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ryzyko * Społeczeństwo a ryzyko * technika * ryzyko w technice *


187/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Społeczeństwo a ryzyko Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia.
ODP: Zacher L.W. red.; Kiepas A. red.
WYD: Warszawa-Katowice, 1994, 1999
JĘZ: pol
TEMATYKA: ryzyko * społeczeństwo a ryzyko * niepewność * zagrożenie *


188/524

AUT: Mondry Wojciech .
TYT: Bolączki życia społecznego w dobie obecnej.
ŹRÓDŁO: Niedziela 9 1934 229-231
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


189/524

AUT: Mirek Franciszek .
TYT: Szkice do socjologii nędzy społecznej.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 9 1928 305-316 391-399 440-445 465-469
JĘZ: pol
TEMATYKA: bieda * nędza * niedostatek * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


190/524

AUT: Mondry Wojciech .
TYT: Zamiast walki klas, współpraca stanów.
ŹRÓDŁO: Niedziela 9 1934 242-243 254-256
JĘZ: pol
TEMATYKA: walka klas * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * marksizm *


191/524

AUT: Mondry Wojciech .
TYT: Nasze hasła społeczne.
ŹRÓDŁO: Niedziela 9 1934 529-531
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


192/524

AUT: Moskała Romuald .
TYT: Z kroniki społeczno-ekonomicznej.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 167 (42) 1925 169-176
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekonomia * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


193/524

AUT: Mystkowicz Andrzej .
TYT: Socjalizacja dóbr i dusz.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 26 1919 3 9
JĘZ: pol
TEMATYKA: posiadanie * dusza * dobra * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


194/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Nauki społeczne Wykłady w roku akademickim 1928/1929.
WYD: Kraków: 1929
JĘZ: pol
TEMATYKA: nauki społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


195/524

AUT: Mystkowicz Andrzej .
TYT: Walka z rządem.
ŹRÓDŁO: Katolicki Głos Pracy 1931 19-24
JĘZ: pol
TEMATYKA: walka z rządem * opozycja polityczna * polityka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


196/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Współczesne kierunki społeczne.
WYD: Kraków: Nakł. ZwiŃzku Katolickich Stoarzyszeń Robotników Diececji Krakowskiej
OBJ: 119
SER: Biblioteka ChrzeŚcijańsko-Społeczna
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


197/524

AUT: Pechnik Aleksander Józef .
TYT: Nowe drogi polityki społecznej.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 37 1930 451-452
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


198/524

AUT: Pechnik Aleksander Józef .
TYT: W sprawie reformy ustroju społecznego.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 37 1930 545-546
JĘZ: pol
TEMATYKA: ustrój społeczny * społeczeństwo * reforma ustroju społecznego * katolicka nauka społeczna *


199/524

AUT: Pirożyński Marian .
TYT: Udział kapłana w reformie społecznej.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 8 1939 102-104
JĘZ: pol
TEMATYKA: reforma społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


200/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Oddziaływanie dzisiejszych stosunków w świecie na życie religijne i moralne robotnika.
WYD: Kraków: Nakładem ZwiŃzku Katolickich Stowarzyszeń Robotników Diecezji Krakowskiej, 1926
OBJ: 16
JĘZ: pol
TEMATYKA: proletariat * robotnicy * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


201/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Inteligencja a ruch chrześcijańsko-społeczny.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 7 1926 3 84-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: inteligencja * ruch chrześcijańsko-społeczny * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


202/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Inteligencja a ruch chrześcijańsko-społeczny.
WYD: Poznań: Drukarnia Św. Wojciecha, 1926
OBJ: 12
JĘZ: pol
TEMATYKA: inteligencja * ruch chrześcijańsko-społeczny * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


203/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Idea chrześcijańsko-społeczna w historycznym rozwoju.
WYD: Kraków: Drukarnia Głosu Narodu, 1922
OBJ: 31
SER: Biblioteka ChrzeŚcijańsko-Społeczna
JĘZ: pol
TEMATYKA: chrześcijańska idea * rozwój historyczny * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


204/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Co chrześcijaństwo zdziałało na polu społecznym.
ŹRÓDŁO: Dzwon Niedzielny 7 1931
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * społeczeństwo a Kościół * katolicka nauka społeczna *


205/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: W Polsce nie tyle brak chleba, ile cnoty.
ŹRÓDŁO: Dzwon Niedzielny 7 1931 729-730
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * niedostatek * bieda * ubóstwo * moralny poziom społeczeństwa * katolicka nauka społeczna *


206/524

AUT: Budzyńska Ewa .
TYT: Przemiany poczucia własnej tożsamości w społeczeństwie wielkomiejskim ( na przykładzie Katowic).
PR. ZBIOR.: Moralność i etyka w ponowoczesności Sareło Z. red. Warszawa ATK 1996 s.97-119
JĘZ: pol
TEMATYKA: tożsamość społeczna * społeczeństwo wielkomiejskie * tożsamość a społeczeństwo wielkomiejskie * Katowice *


207/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Kościół wobec współczesnych kierunków społecznych.
WYD: Płock: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, 1938]
OBJ: 22
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


208/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Pomoc społeczna dla rodziny.
ŹRÓDŁO: Ruch Katolicki t. 28 (5) 1935 458-467
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


209/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Zadania państwa w rozwiązywaniu kwestii społecznej na podstawie encykliki 'Rerum Novarum'.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 28 1931 448-463
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Rerum Novarum *


210/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Rola Kościoła w rozwiązywaniu kwestii społecznej w oświetleniu encykliki 'Rerum Novarum'.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 28 1931 429-447
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Rerum Novarum *


211/524

AUT: Reiter Wojciech .
TYT: Kościół katolicki wobec nowoczesnych błędów społecznych.
ŹRÓDŁO: Przewodnik Społeczny 3 1921/22 330-335
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * błędy społeczne * myśl społeczna * katolicka myśl społeczna *


212/524

AUT: Raszeja Maksymilian .
TYT: Społeczność i jednostka w dzisiejszych prądach społecznych.
PR. ZBIOR.: Księga PamiŃtkowa ku uczczeniu dziesięciolecia biskupstwa J.E. Księdza Biskupa dra Stanisława Warszawa Okoniewskiego wydana przez profesorów Seminarium Duchownego w Pelplinie Pelplin 1936 50-62
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczność a jednostka * myśl społeczna * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


213/524

AUT: Poszwa Alojzy .
TYT: Katolicy a ruch społeczny.
ŹRÓDŁO: Głos Mazowiecki 4 1936 131 3
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * ruch społeczny * katolicka nauka społeczna *


214/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Katolicyzm społeczny Zarys rozwoju poglądów społeczno-katolickich.
WYD: Poznań: Drukarnia Nakładowa, 1932
OBJ: 204
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicyzm społeczny * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


215/524

AUT: Rostworowski J .
TYT: O społeczne obowiązki ziemian.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny t.153/154 (39) 1922 116-119
JĘZ: pol
TEMATYKA: ziemiaństwo * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


216/524

AUT: Rostworowski J .
TYT: Upadek rodziny drogą do upadku społeczeństw.
PR. ZBIOR.: Akcja Katolicka. Zbiór kazań Poznań 1928 30-51
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


217/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Społeczeństwo, jego cele i stosunek do jednostki w oświetleniu katolickiej nauki społecznej.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 70 1932 404-406
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * jednostka * katolicka nauka społeczna *


218/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Społeczeństwo i życie społeczne, a życie ekonomiczne w oświetleniu katolickim.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 70 1932 419-420
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * społeczeństwo a ekonomia * katolicka nauka społeczna * ekonomia * gospodarka *


219/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Mechanizm czy solidaryzm.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 72 1934 337-339
JĘZ: pol
TEMATYKA: mechanizm * solidaryzm * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


220/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Żłobek betejemski a życie społeczne.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 71 1933 799-801
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie społeczne * życie społeczne a katolicyzm * katolicka nauka społeczna * katolicyzm a życie społeczne * społeczeństwo *


221/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Podmiot ustroju społeczno-gospodarczego.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 71 1933 695-696
JĘZ: pol
TEMATYKA: ustrój społeczno-gospodarczy * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo a ustrój *


222/524

AUT: Roszkowski A .
TYT: Zagadnienie robotnicze a życie katolickie w dobie współczesnej.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki 73 1935 120-121 133-134
JĘZ: pol
TEMATYKA: robotnicy * proletariat * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


223/524

AUT: Sapiński Stanisław .
TYT: Rzecz o wspólnocie.
WYD: Kraków: Drukarnia PowŚciŃgliwoŚŃ i Praca, 1936
OBJ: 77
JĘZ: pol
TEMATYKA: wspólnota * społeczność * społeczeństwo * solidarność * solidaryzm *


224/524

AUT: Sopoćko Michał .
TYT: O obowiązkach społecznych.
WYD: Wilno, 1931
OBJ: 138
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczne obowiązki * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


225/524

AUT: Stradowski Bolesław .
TYT: Człowiek a społeczeństwo.
ŹRÓDŁO: Niedziela 13 1939 18 4-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * obywatel * człowiek * katolicka nauka społeczna *


226/524

AUT: Strojnowski Józef .
TYT: Sprawy społeczne ogólnego znaczenia.
ŹRÓDŁO: Miesięcznik Pasterski Płocki 21 1926 1 26
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


227/524

AUT: Suszyński Władyslaw .
TYT: Jednostka a społeczeństwo Przyczynek do studiów teologicznych.
WYD: Wilno, 1929
OBJ: 19
JĘZ: pol
TEMATYKA: jednostka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


228/524

AUT: Syski Aleksander .
TYT: Teoria społeczna Adama Mickiewicza.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki Milwaukee 8 1933 1/3 19-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Mickiewicz Adam * katolicka nauka społeczna *


229/524

AUT: Syski Aleksander .
TYT: Jak rozwiązać sprawę społeczną.
ŹRÓDŁO: Przegląd Katolicki Milwaukee 8 1933 4 5-8
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


230/524

AUT: Stepa J .
TYT: Pierwiastek irracjonalny w życiu społecznym i narodowym.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 33 1926 447-448
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * życie społeczne * naród * irracjonalizm *


231/524

AUT: Szydelski Szczepan .
TYT: Cienie w akcji społecznej.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 32 1925 338-339
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * * społeczeństwo * akcja społeczna *


232/524

AUT: Szmyd Wojciech .
TYT: Praca społeczna. Zasadnicze dane do pracy społecznej Część praktyczna.
WYD: PrzemyŚl, 1925
OBJ: 82
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


233/524

AUT: Szmigielski Jan .
TYT: Podstawowe wskazania osiągnięcia społecznej harmonii.
ŹRÓDŁO: Głos Kapłański 10 1936 26-28
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


234/524

AUT: Szmigielski Jan .
TYT: Ekonomiczne i społeczne błędy socjalizmu.
ŹRÓDŁO: Głos Kapłański 10 1936 370-374
JĘZ: pol
TEMATYKA: socjalizm * lewica * ekonomia * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


235/524

AUT: Szydelski Szczepan .
TYT: Duchowieństwo a akcja społeczna.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 32 1925 327-328
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * akcja społeczna * katolicka nauka społeczna *


236/524

AUT: Szydelski Szczepan .
TYT: Potrzeby akcji społecznej.
ŹRÓDŁO: Gazeta Kościelna (Lwów) 32 1925 350-352
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * akcja społeczna * katolicka nauka społeczna *


237/524

AUT: Szydelski Szczepan .
TYT: Udział katolików w życiu publicznym.
PR. ZBIOR.: Akcja Katolicka. Zbiór kazań Poznań 1928 273-292
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie publiczne * katolicyzm a aktywność społeczna * aktywność społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Akcja Katolicka * kazanie * homilia *


238/524

AUT: Szymański A .
TYT: Położenie warstwy robotniczej w ustroju kapitalistycznym.
ŹRÓDŁO: Przewodnik społeczny 1 1919-1920 338-343
JĘZ: pol
TEMATYKA: robotnicy * proletariat * klasa robotnicza * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


239/524

AUT: Szymański A .
TYT: Państwo i społeczeństwo.
ŹRÓDŁO: Prąd t.16 193-205
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * polityka społeczna *


240/524

AUT: Szymański A .
TYT: Przemiany społeczne.
ŹRÓDŁO: Tęcza 12 V 1928
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * społeczne przemiany * katolicka nauka społeczna *


241/524

AUT: Szymański A .
TYT: Seminarium polityki społecznej Okres 1919-1926.
WYD: Lublin, 1927
OBJ: 14
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


242/524

AUT: Szymański A .
TYT: Wskazania socjalne.
ŹRÓDŁO: Prąd t.18 363-377
JĘZ: pol
TEMATYKA: socjalne wskazania * opiekuńczość państwo * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


243/524

AUT: Szymański A .
TYT: Życie społeczne.
PR. ZBIOR.: Przewodnik po literaturze religijnej i pokrewnych dziedzinach filozofii i nauk społecznych Woroniecki J Poznań 1927 269-334
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


244/524

AUT: Szymański A .
TYT: Stolica Apostolska o odrodzeniu porządku społecznego.
ŹRÓDŁO: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1932 z. 1 26-36
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * społeczny porządek * społeczne odrodzenie * katolicka nauka społeczna * Stolica Apostolska *


245/524

AUT: Szymański A .
TYT: Społeczne znaczenie rozwodów.
WYD: Lublin: Towarzystwo Wiedzy ChrzeŚcijańskiej, 1931
OBJ: 88
JĘZ: pol
TEMATYKA: rozwód * społeczeństwo a rozwody * małżeństwo * katolicka nauka społeczna *


246/524

AUT: Szymański A .
TYT: Odnowienie porządku społecznego.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny t. 192 (48) 1931 3-29
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczny porządek * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


247/524

AUT: Szymański A .
TYT: Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna.
WYD: Poznań: KsiŃżnica Akcji Katolickiej, 1931
OBJ: 50
JĘZ: pol
TEMATYKA: Akcja Katolicka * społeczeństwo a gospodarka * katolicka nauka społeczna *


248/524

AUT: Szymański A .
TYT: Jak omawiać w kazaniach zasady encyklik w kwestii społecznej i robotniczej.
PR. ZBIOR.: Współczesne problemy życia kościelnego na ambonie Poznań 1932 93-102
JĘZ: pol
TEMATYKA: homiletyka * kazanie * robotnicy * proletariat * encykliki społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * duszpasterstwo *


249/524

AUT: Szymański A .
TYT: O sprawiedliwości społecznej.
WYD: Lublin: Towarzystwo Wiedzy ChrzeŚcijańskiej, 1938
OBJ: 50
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


250/524

AUT: Turbak Piotr .
TYT: Nam trzeba społecznej miłości.
WYD: Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa MiłoŚci, 1937
OBJ: 32
SER: Głosy Katolickie ; 435
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczna miłość * miłość społeczna * społeczeństwo * miłosierdzie * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


251/524

AUT: Tomanek Rudolf .
TYT: Trzy cnoty społeczne Kazanie.
ŹRÓDŁO: Nowa Biblioteka Kaznodziejska t.54 1938 8-14
JĘZ: pol
TEMATYKA: cnoty społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


252/524

AUT: Turbak Piotr .
TYT: Moralna ruina społeczeństwa.
WYD: Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1938
OBJ: 32
SER: Głosy Katolickie ; 450
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a moralny upadek * społeczeństwo * kryzys społeczny * katolicka nauka społeczna *


253/524

AUT: Tochowicz Paweł .
TYT: Umiarkowani pedagogowie społeczni.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t.38 1936 130-137 265-278 347-363
JĘZ: pol
TEMATYKA: pedagogika * pedagogika społeczna * wychowanie * społeczeństwo * pedagogika umiarkowana * pedagogika umiarkowana *


254/524

AUT: Tochowicz Paweł .
TYT: Pedagogika radykalno-społeczna.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t.36 t.37 1935 238-244 258-270
JĘZ: pol
TEMATYKA: pedagogika * pedagogika społeczna * wychowanie społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * radykalizm a wychowanie *


255/524

AUT: Tochowicz Paweł .
TYT: Zasady wychowawcze nacjonalizmu i politycyzmu.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t.39 1937 151-159 250-263 Ateneum Kapłańskie t.40 1937 367-378
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * wychowanie patriotyczne * wychowanie a nacjonalizm * wychowanie a politycyzm * pedagogika * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


256/524

AUT: Woroniecki J Adam .
TYT: Ofiarność społeczna i warunki jej rozwoju.
ŹRÓDŁO: Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego 1923 2
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczna ofiarność * dobroczynność * charytatywna działalność * społeczeństwo a ofiarność *


257/524

AUT: Wicher Władysław .
TYT: Posłuszeństwo i opór wobec władzy ze stanowiska etyki katolickiej.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t.20 1927 312-313
JĘZ: pol
TEMATYKA: opór wobec władzy * nieposłuszeństwo wobec władzy * władza i posłuszeństwo * społeczeństwo a władza * katolicka nauka społeczna * etyczny aspekt posłuszeństwa obywatelskiego *


258/524

AUT: Urban Jan .
TYT: [Recenzja].
RECENZJA: Machay Ferdynand: Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej Poznań 1931.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny t.191 r. 48
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczne probelmy * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Akcja Katolicka *


259/524

AUT: Jacher W .
TYT: Teoria więzi społecznej w socjologii Emila Durkheima.
WYD: Lubli: Towarzystwo Naukowe KUL, 1973
OBJ: 258
SER: Rozprawy Wydziału Nauk Społecznych ; 16
JĘZ: pol
TEMATYKA: więź społecza * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Durkheim *


260/524

AUT: Krucina J .
TYT: Sytuacja człowieka w społeczeństwie konsumpcyjnym jako zadanie Kościoła.
ODP: Krucina J
PR. ZBIOR.: Verbum Crucis Wrocław 1974 149-268
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * człowiek w społeczeństwie * konsumpcyjne społeczeństwo * wartości * katolicka nauka społeczna *


261/524

AUT: Michalik M .
TYT: Nasza moralność.
WYD: Warszawa: Iskry, 1969
OBJ: 121
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * moralność współczesna *


262/524

AUT: Majka J .
TYT: Społeczne nauki szczegółowe a etyka życia gospodarczego.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL r.1 1958 1 33-41
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie gospodarcze a etyka * nauki społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


263/524

AUT: Malewska H .
TYT: Potrzeba harmonii między uznawanymi normami a postępowaniem.
PR. ZBIOR.: Moralność i społeczeństwo Warszawa 1969 289-295
JĘZ: pol
TEMATYKA: normy a postępowanie * postępowanie a normy * społeczeństwo i moralność * Ossowska *


264/524

AUT: Nowak S .
TYT: O pojęciu normy społecznej.
PR. ZBIOR.: Moralność i społeczeństwo Warszawa 1969 139-155
JĘZ: pol
TEMATYKA: norma społeczna * społeczeństwo a moralność * etyka a społeczeństwo * Ossowska M *


265/524

AUT: Lang W .
TYT: Świadomość prawna i moralna społeczeństwa polskiego w świetle badań empirycznych.
ŹRÓDŁO: Etyka t.10 1972 148-164
JĘZ: pol
TEMATYKA: świadomość prawna i moralna * społeczeństwo a jego świadomość prawa i moralna * moralna i prawna świadomość społeczeństwa *


266/524

AUT: Muszyńska Ł .
TYT: Rozróżnianie społeczno-moralnego znaczenia czynów ludzkich.
ŹRÓDŁO: Życie Szkoły
JĘZ: pol
TEMATYKA: czyny ludzkie * społeczno-moralne znaczenie czynów * etyka a społeczeństwo * społeczeństwo a etyka *


267/524

AUT: Krzemiński I .
TYT: Społeczeństwo norm i społeczeństwo wzorów.
ŹRÓDŁO: Więź r.21 1978 5 65-69
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a normy * społeczeństwo a wzory * normy * wzory *


268/524

AUT: Pawełczyńska A .
TYT: Człowiek w społeczeństwie technicznym.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny ... 1982 1/2 77-87
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek a społeczeństwo techniczne * postęp techniczny * technika * społeczeństwo techiczne * etyka społeczna *


269/524

AUT: Podgórecki A .
TYT: Poczucie prawne i moralne społeczeństwa polskiego.
WYD: Warszawa: OŚrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, 1968
OBJ: 69
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a poczucie prawne i moralne * poczucie prawe * morale poczucie * etyka a społeczeństwo *


270/524

AUT: Podgórecki A .
TYT: Pojęcia etyczne i życie społeczne (etyka globalna).
ŹRÓDŁO: Zdrowie Psychiczne r.15 1974 3/4 44-59
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a etyka * moralność a społeczeństwo * etyka globalna * globalizm *


271/524

TYT: Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami.
WYD: Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1980
OBJ: 239
SER: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego ; t.6
JĘZ: pol
TEMATYKA: dewiacje społeczne * dewianci * społeczeństwo a patologia *


272/524

AUT: Piwowarski Kazimierz .
TYT: Społeczny charakter grzechu i pokuty.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 47 1978 4 292-296
JĘZ: pol
TEMATYKA: grzech * grzech społeczny * pokuta * społeczeństwo a grzech i pokuta *


273/524

AUT: Koralewicz-Zębik J .
TYT: Niektóre przemiany systemu wartości, celów i orientacji życiowych społeczeństwa polskiego.
ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne 1974 4 175-190
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości i ich przemiany * społeczeństwo a wartości i cele * cele życiowe *


274/524

AUT: Odrobińska A .
TYT: Wartości - aspiracje -wybory. O pamiętnikach młodzieży robotniczej (wprowadzenie do tematu).
PR. ZBIOR.: Rola młodego pokolenia w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego Kraków 1978 275-281
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości * aspiracje * wybory * pamiętniki młodzieży robotniczej * klasa robotnicza * młodzież i aspiracje * socjalizm * społeczeństwo socjalistyczne * lewica *


275/524

AUT: Nowak S .
TYT: System wartości społeczeństwa polskiego.
ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne 1979 4 155-173
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości * społeczeństwo a wartości *


276/524

AUT: Nowak S .
TYT: Wartości i postawy społeczne.
PR. ZBIOR.: Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego Warszawa 1980 235-297
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości * społeczeństwo a wartości *


277/524

AUT: Owocka-Bień K .
TYT: Wzory osobowe studentów w perspektywie ideałów życiowych i wyobrażenia szczęścia Na podstawie badań socjo-psychologicznych społeczności studenckiej AR w Krakowie w latach 1976/77.
PR. ZBIOR.: Rola młodego pokolenia w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego Kraków 1978 282-290
JĘZ: pol
TEMATYKA: wzory osobowe studentów * młodzież a ideały * szczęście a jego wyobrażenie * społeczeństwo socjalistyczne *


278/524

AUT: Suchodolski B .
TYT: Socjalistyczny system wartości i strategia społecznego działania.
ŹRÓDŁO: Nowe Drogi 1977 4 141-151
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości w socjalizmie * strategia społecznego działania * społeczeństwo socjalistyczne * socjalizm * lewica *


279/524

AUT: Suchodolski B .
TYT: System wartości powszedniego życia ludzi w cywilizacji naukowo-technicznej rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego (wybrane problemy).
PR. ZBIOR.: Perspektywy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce (wybrane problemy) Wrocław 1977 231-250
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo socjalistyczne * wartości w socjalizmie * socjalizm * lewica *


280/524

AUT: Zaleska H .
TYT: Pojęcie kariery w wyobrażeniach i odczuciach społecznych.
ŹRÓDŁO: Przekazy i Opinie 1978 1 91-102
JĘZ: pol
TEMATYKA: kariera * sukces * społeczeństwo a wyobrażenia kariery *


281/524

AUT: Bortnowska F .
TYT: Problem współżycia w społeczeństwie.
ŹRÓDŁO: Wychowanie Obywatelskie 2 1970 5 27-28
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * stosunki międzyludzkie *


282/524

AUT: Grzegorczyk A .
TYT: Kilka uwag na temat moralności społecznej i niektórych mechanizmów demoralizacji.
ŹRÓDŁO: Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej r.19 1980 5/6 16-22
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność społeczna * społeczeństwo a etyka * demoralizacja społeczna *


283/524

AUT: Grzegorczyk A .
TYT: Moralność a mity współczesności.
PR. ZBIOR.: Nauka - Technika - Społeczeństwo Zacher L Wrocław 1981 169-179
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność a współczesność * przemiany kulturowe * społeczeństwo a etyka *


284/524

AUT: Jerschina Jan .
TYT: Młodzież i procesy laicyzacji świadomości społecznej.
WYD: Kraków: PW, 1978
OBJ: 122
SER: Zeszyty Naukowe ; UJPrace socjologiczne ; 4
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież a laicyzacja * społeczeństwo a ateizacja * przemiany świadomości społecznej *
TREŒĆ: Rec.: D. Piwińska, Studia Socjologiczne, 1978, nr 4, 221-224; Jan Tomasz Lipski, Więź 1979, nr 6, 97-102; Stanisław Marczuk, Kultura i Społeczeństwo 1979, nr 4, 330-335; Halina Grzymała-Moszczyńska, Argumenty 1978, nr 24, 11 VI 1978.


285/524

AUT: Kojder A , Kwaśniewski J .
TYT: Stosunek społeczeństwa polskiego do zjawisk i zachowań dewiacyjnych.
PR. ZBIOR.: Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne Warszawa 1981 85-106
JĘZ: pol
TEMATYKA: dewiacje a społeczeństwo * społeczeństwo wobec dewiacji * mass media a ujemne zjawiska * opinia publiczna *


286/524

AUT: Bukowski J .
TYT: Kondycja moralna Polaków (dyskusja redakcyjna).
ODP: Bukowski J
ŹRÓDŁO: Pokolenia r.19 1981 4 14-42
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralna kondycja Polaków * społeczeństwo a moralność *


287/524

AUT: Malec J .
TYT: Poglądy społeczeństwa polskiego na przestępczość Wyniki badań.
WYD: Warszawa: Komitet ds. Radia i Telewizji 'Polskie Radio i Telewizja'. Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, 1980
OBJ: 104
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a przestępczość * przestępczość *


288/524

AUT: Podgórecki A .
TYT: Jacy jesteśmy? Społeczeństwo polskie w świetle badań i prognoz.
ŹRÓDŁO: Odra r.18 1978 6 9-16
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo polskie * obraz polskiego społeczeństwa * Polacy * prognozy dla społeczeństwa polskiego *


289/524

AUT: Podgórecki A .
TYT: Osobowość Polaka i struktura społeczna.
ŹRÓDŁO: Odra r.16 1976 2 3-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: osobowość Polaka * struktura społeczna * społeczeństwo polskie *


290/524

AUT: Mikołejko A .
TYT: Postawy akceptujące i negatywne wobec autorytetu moralnego a niektóre aspekty sytuacji społecznej.
ŹRÓDŁO: Człowiek i światopogląd 1981 6 42-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: autorytet * postawy wobec autorytetu * społeczeństwo *


291/524

AUT: Siemieńska R .
TYT: Rola systemu oświatowego oraz środków masowego przekazu w kształtowaniu systemów wartości i wzorów konsumpcji społeczeństwa polskiego.
PR. ZBIOR.: Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego Warszawa 1980 568-591
JĘZ: pol
TEMATYKA: oświata * wychowanie * szkoła * mass media * system wartości * wartości * konsumpcja * społeczeństwo * Polacy *


292/524

AUT: Krawczyk M .
TYT: Rola wychowania moralnego w procesie kształtowania społeczeństwa socjalistycznego.
ŹRÓDŁO: Szkoła Zawodowa 1963 1 8-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie moralne * socjalistyczne społeczeństwo * społeczeństwo *


293/524

TYT: Społeczeństwo polskie w badaniach ankietowych Ośrodka Opinii Publicznej przy Polskim Radiu i TV (lata 1958-1964) PrzeglŃd zebranych materiałów pod red A. Sicińskiego.
WYD: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966
OBJ: 111
JĘZ: pol
TEMATYKA: Polacy a badania ankietowe * społeczeństwo polskie 1958-1964 *


294/524

AUT: Baczko B .
TYT: O poglądach filozoficznych i społeczno-filozoficznych Tadeusza Kotarbińskiego.
WYD: Warszawa, 1951
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kortarbiński * filozofia * społeczeństwo * teorie społeczno-filozoficzne *


295/524

AUT: Ossowski Stanisław .
TYT: Ku nowym formom życia społecznego.
WYD: Warszawa, 1947
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * społeczeństwo *


296/524

AUT: Witaszek G .
TYT: Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18).
ŹRÓDŁO: Ruch Biblijny i Liturgiczny 49 1996 3 154-164
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość * społeczeństwo * odpowiedzialność * katolicka nauka społeczna *


297/524

AUT: Paciorkowski R .
TYT: Psychospołeczne podłoże zjawiska desakralizacji.
PR. ZBIOR.: W kierunku prawdy Warszawa 1976 276-282
JĘZ: pol
TEMATYKA: deskaralizacja * sekularyzacja * ateizm * społeczeństwo *


298/524

AUT: Videla Ludovice .
TYT: Trudności związane z pełną obecnością praw ludzkich w dziedzinie ekonomicznej.
ŹRÓDŁO: Communio 17 1997 6(102) 24-32
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa ludzkie * ekonomia * ideologia * społeczeństwobezrodbocie * autorytet * katolicka nauka społeczna *
TREŒĆ: Brak satysfakcjonujących osiągnięć ekonomicznychWyczerpanie się ideologii liberalnejSkutki społeczne przemianBezradność państwa i narodu jako wspólnotyGlobalizacja i autorytet międzynarodowyOgraniczona interpretacja teorii ekonomicznej


299/524

AUT: Adao de Fonesca Fernando .
TYT: Ekonomia a dobro wspólne.
ŹRÓDŁO: Communio 17 1997 6(102) 113-126
JĘZ: pol
TEMATYKA: dobro wspólne * ekonomia * gospodarka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *
TREŒĆ: Co to jest dobro wspólneDobro wspólne, wiedza ekonomiczna a zadania państwa


300/524

AUT: Daszkowski J .
TYT: Społeczna psychologia odpowiedzialności.
ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne 1983 2
JĘZ: pol
TEMATYKA: psychologia * społeczeństwo * odpowiedzialność *


301/524

AUT: Korzeniowski K .
TYT: Poczucie podmiotowości - alienacji politycznej. Uwarunkowania psychospołeczne.
WYD: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek a jego podmiotowość * społeczeństwo * alienacja polityczna * podmiotowość *


302/524

AUT: Korzeniowski K .
TYT: Alienacja człowieka.
PR. ZBIOR.: Człowiek jako podmiot życia społecznego Gliszczyńska X Wrocław 1983
JĘZ: pol
TEMATYKA: alienacja * wyobcowanie człowieka * społeczeństwo *


303/524

AUT: Lipiec J .
TYT: Podstawy ontologii społeczeństwa.
WYD: Warszawa, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: ontologia * filozofia * społeczeństwo *


304/524

AUT: Rock Martin .
TYT: Ekologia w świetle etyki społecznej.
ŹRÓDŁO: Życie i Myśl 26 1976 7/8 64-69
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * społeczeństwo * etyka społeczna *


305/524

AUT: Mysłakowski Z .
TYT: Wychowanie człowieka w zmienniej społeczności Studia z filozofii wychowania.
WYD: Warszawa, 1964
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * społeczeństwo * filozofia wychowania *


306/524

AUT: Szczepański J .
TYT: Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym.
WYD: Warszawa, 1975
JĘZ: pol
TEMATYKA: nauczyciel * społeczeństwo wychowujące * wychowanie *


307/524

AUT: Kowalczyk Stanisław .
TYT: Antropologiczne podstawy idei równości społecznej.
JĘZ: pol
TEMATYKA: równości idea * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * filozofia człowieka *


308/524

AUT: Kowalczyk Stanisław .
TYT: Koncepcja człowieka i społeczeństwa Fryderyka Nietzschego.
ŹRÓDŁO: Roczniki Nauk Społecznych 16-17 1988-1989 193-214
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * społeczeństwo * Nietzsche *


309/524

AUT: Kowalczyk Stanisław .
TYT: Człowiek a społeczność Zarys filozofii społecznej.
WYD: Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * filozofia społeczna * antropologia społeczna *


310/524

AUT: Kowalczyk Stanisław .
TYT: Liberalizm a prawda.
PR. ZBIOR.: Dzień katolicyzmu społecznego 11 i 25
JĘZ: pol
TEMATYKA: liberalizm * prawda * katolicyzm zpołeczny * społeczeństwo *


311/524

AUT: Witaszek G .
TYT: Amos - prorok sprawiedliwości społecznej.
WYD: Lublin, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: Amos * Stary Testament * prorok * społeczeństwo * sprawiedliwośc *


312/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * gospodarka * polityka * katolicka nauka społeczna *


313/524

AUT: Majka Józef .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
WYD: Rzym, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


314/524

AUT: Michalski Ryszard .
TYT: Chrześcijańska wizja odrodzenia człowieka. Katolicka nauka społeczna w Polsce.
WYD: Toruń: Wydawnictwo UMK, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * kolektywizm * marksizm * totalitaryzm *
TREŒĆ: Dzieje nauki społeczn9ej 1918-1989. Krytyka makrsistowskiego kolektywizmu i totalizmów państwowych.


315/524

AUT: Keller Józef .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
WYD: Warszawa, 1985
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


316/524

AUT: Keller Józef .
TYT: Katolicka doktryna społeczna.
WYD: Warszawa, 1989
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


317/524

AUT: Piwowarczyk J .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


318/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Moralność społeczna Wybrane zagadnienia z etyki społecznej.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


319/524

AUT: Strzeszewski Cz .
TYT: Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień społeczno-gospodarczych (996-1918).
WYD: Warszawa, 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: historia Kościoła Polsce * Kościół polski * społeczeństwo * gospodarka *


320/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Moralność społeczna Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, godpodraczej i politycznej.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * gospodarka * polityka *


321/524

TYT: Dokumenty nauki społecznej Kościoła.
ODP: Radwan M. red.Dyczewski L. red.Stanowski A. red.
WYD: Rzym-Lublin, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * dokumenty Kościoła * społeczeństwo *


322/524

AUT: Lechicki Cz .
TYT: W walcr z demoralizacją Szkice literacko-społeczne.
WYD: Miejsce Piastowe, 1933
OBJ: 577
JĘZ: pol
TEMATYKA: demoralizacja * społeczeństwo * naród *


323/524

AUT: Maciejowski Ad .
TYT: Literatura i życie. O wpływie literatury na społeczeństwo.
WYD: Płock, 191
OBJ: 76
JĘZ: pol
TEMATYKA: literatura a jej wpływ * lektura chrześcijanina * społeczeństwo * twórczość *


324/524

TYT: Moralne podstawy życia narodowego.
WYD: Warszawa, 1915
OBJ: 80
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród * ojczyzna * społeczeństwo *


325/524

AUT: Pelczar J S .
TYT: Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem narodu polskiego.
WYD: Kraków, 1916
OBJ: 69
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród * odrodzenie * Polska * społeczeństwo * nawrócenie * katolicka nauka społeczna *


326/524

AUT: Lutosławski Szmigielski Tomczak Nowakowski .
TYT: Podstawy moralne życia narodowego Seria odczytów.
WYD: Warszawa, 1915
OBJ: 80
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród * ojczyzna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


327/524

AUT: Podoleński St .
TYT: Rozwój a zdrowie narodu.
WYD: Kraków, 1926
OBJ: 263
JĘZ: pol
TEMATYKA: rozwój * postęp * naród * społeczeństwo *


328/524

AUT: Mąkowski W .
TYT: O koncepcji prawa społecznego.
ŹRÓDŁO: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny ...? 1933 1 14-20
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo społeczne * społeczeństwo *


329/524

AUT: Kowalski K .
TYT: Sprawiedliwość osobista i społeczna.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 1938 6 196-200
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość * społeczeństwo *


330/524

AUT: Winkler E .
TYT: O sprawiedliwości społecznej.
WYD: Lublin, 1939
OBJ: 50
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * sprawiedliwość * społeczeństwo *


331/524

AUT: Szafranówna M .
TYT: Ku społecznej sprawiedliwości i miłości.
WYD: Poznań, 1938
OBJ: 43
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * sprawieldiwość * miłość *


332/524

AUT: Wóycicki A .
TYT: Dobra gospodarcze w katolickiej nauce spłecznej.
ŹRÓDŁO: Ruch charytatywny 1933 7-8. 195 nn
JĘZ: pol
TEMATYKA: dobra gospodarcze * gospodarka * ekonomia * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


333/524

AUT: Caputa J .
TYT: Praca a przyszłość narodu. Rodakom ku rozwadze.
WYD: Kraków, 1923
OBJ: 53
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca * naród * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


334/524

AUT: Perin Ch .
TYT: Bogactwo w społeczeństwie.
ODP: Nowodworski M. tłum.
WYD: Warszawa, 1875
JĘZ: pol, ...
TEMATYKA: bogactwo * posiadanie * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


335/524

AUT: Zegarliński ...? S .
TYT: Prawo własności jako jedna z podstaw normalnego rozwoju społecznego.
ŹRÓDŁO: Nasza Przyszłość 1933 luty ... 5-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: własność * rozwój społeczny * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


336/524

AUT: Chodyński Z .
TYT: Monopol.
PR. ZBIOR.: Encyklopedia kościelna XV...?
JĘZ: pol
TEMATYKA: monopol * gospodarka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


337/524

AUT: Klimek S .
TYT: Rasa w zjawiskach społecznych.
WYD: Lwów, 1939
OBJ: 40
JĘZ: pol
TEMATYKA: rasa * społeczeństwo *


338/524

AUT: Łukomski S .
TYT: W obronie godności ludzkiej i honoru jako moralnych podstaw ładu społecznego.
ŹRÓDŁO: Ruch katolicki 1939 4 148 nn
JĘZ: pol
TEMATYKA: godność * honor * społeczeństwo * ład społeczny *


339/524

AUT: Klecki K .
TYT: Alkohol i jego wpływ na pracę ludzką, fizyczną i umysłową.
PR. ZBIOR.: Kursa społeczne Warszawa 1907 232-246
JĘZ: pol
TEMATYKA: alkohol * praca * społeczeństwo *


340/524

AUT: Psenner ... .
TYT: Czystość obyczajów a kwestia społeczna.
ODP: Reszelski tłum.
WYD: Poznań, 1908
OBJ: 73
SER: Głosy na czasie ; 12
JĘZ: pol
TEMATYKA: obyczaje * moralność * wiara * społeczeństwo a jego zdrowie moralne *


341/524

AUT: Warchocka M .
TYT: Prostytucja a społeczeństwo.
ŹRÓDŁO: Ruch charytatywny...? 135 maj 130-140
JĘZ: pol
TEMATYKA: prostytucja * nierząd * społeczeństwo *


342/524

AUT: Kaczorowski H .
TYT: Walka o ...!? niemoralną modę.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 20 1927 81-85
JĘZ: pol
TEMATYKA: moda * obyczaj * społeczeństwo *


343/524

AUT: Alawarez de Pazq J .
TYT: O wykorzenieniu złego, y o pomnożeniu dobrego ksiąg pięcioro.
ODP: Pakost Wojciech tłum.
WYD: Poznań, 1618
JĘZ: pol
TEMATYKA: zło * dobro * obyczaje * społeczeństwo *


344/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Nowe prawo o stowarzyszeniach.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 31 1933 55-64
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo * stowarzyszenia * społeczeństwo *


345/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Ruch katolicko-społeczny: Przebudowa korporacyjna.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 36 1936 396-407
JĘZ: pol
TEMATYKA: korporacjonizm * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


346/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Problemy moralności publicznej.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 35 1934 174-186
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność publiczna * społeczeństwo *


347/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Głos episkopatu 'o ducha chrześcijańskiego w Polsce' a opinia publiczna.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 33 1934 385-395
JĘZ: pol
TEMATYKA: episkopat * społeczeństwo * wiara * opinia publiczna *


348/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Społeczeństwo i prasa a wychowanie młodzieży.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie t. 32 1933 175-188
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie * mass media * prasa * społeczeństwo *


349/524

AUT: Wyszyński Stefan .
TYT: Stanowisko i zadania duszpasterza wobec współczesnych ruchów społecznych.
WYD: Płock, 1938
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * duszpasterstwo * ruchy społeczne * organizacje społeczne *


350/524

AUT: Studentowicz K .
TYT: Etyka chrześcijańska w życiu publicznym.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 225/65 1948 241-252
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka w życiu publicznym * społeczeństwo * państwo * polityka *


351/524

AUT: Wyszyński S .
TYT: Wolność w życiu społecznym.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 42/24 1938 286-290
JĘZ: pol
TEMATYKA: wolność * życie społeczne * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


352/524

AUT: Klimek S .
TYT: Rasa w zjawiskach społecznych.
WYD: Lwów, 1939
JĘZ: pol
TEMATYKA: rasa * społeczeństwo *


353/524

AUT: Caro I .
TYT: Obowiązki społeczne własności prywatnej.
ŹRÓDŁO: Gregorianum 1937 z. 1-2
JĘZ: pol
TEMATYKA: własność prywatna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


354/524

AUT: Święcicki J M .
TYT: Prawo a obyczaje.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 229/67 1950 281
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo * obyczaje * społeczeństwo *


355/524

AUT: Lechicki Cz .
TYT: W walce z demoralizacją. Szkice literacko-społeczne t. 1-2.
WYD: Miejsce Piatsowe, 1932
JĘZ: pol
TEMATYKA: demoralizacja * społeczeństwo *


356/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim Refleksje socjologiczne.
WYD: Lublin: RWKUL, 1998
OBJ: ss. 186
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo obywatelskie * etyka społeczna * socjologia *


357/524

AUT: Borutka T. .
TYT: Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II.
WYD: Kraków, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: Jan Paweł II * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


358/524

AUT: Olejnik Stanisław .
TYT: Teologia moralna życia społecznego.
ODP: Hanc Wojciech; Rulka Kazimierz
WYD: Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2000
OBJ: 495
SER: Powołanie chrześcjańskie ; 3
JĘZ: pol
TEMATYKA: teologia moralna * społeczeństwo * godność człowieka * sprawiedliwość * prawa człowieka * miłość bliźniego * miłosierdzie * relatywizm moralny * grzech * nawrócenie * * miłość nieprzzjaciół * nienawiść * zgorszenie * zabójstwo * obrona konieczna * aborcja * eutanazja * sztuczne zapłodnienie * eksperymenty na człowieku * osądzanie bliźniego * * zniesławienie * kłamstwo * własność * kradzież * handel * seksualność * erotyka * cnota czystości * masturbacja * prostytucja * * pornografia * seksualna patologia * AIDS * homoseksualizm * pederastia * transseksualizm * wychowanie seksualne * małżeństwo * rodzina * * naród * kultura * patriotyzm * państwo * władza * kara śmierci * opieka społeczna * praca * gospodarka * * państwo a Kościół * wojna * pokój *
TREŒĆ: Trzeci tom syntezy teologii moralnej; dotyczy problemów życia społecznego.


359/524

AUT: Markiewicz Stanisław .
TYT: Ewolucja społecznej doktryny Kościoła.
WYD: Warszawa, 1983
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * etyka społeczna * społeczeństwo *
TREŒĆ: Rec.: E. Staniewicz, Przewodnik Katolicki 1984, nr 18, 29 IV 1984; J.F.Godlewski, Ideologia i Polityka 1984, nr 1-2, 160-162; Z. Słowik, Miesięcznik Literacki 1983, nr 11-12, 230-232.


360/524

AUT: Majka J. .
TYT: Społeczne treści Ewangelii.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 17 1985 1/2 (136/137) 63-75
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Ewangelia *


361/524

AUT: Majka J. .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
WYD: Warszawa, 1988
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


362/524

AUT: Langkammer H. .
TYT: Godność człowieka według Biblii.
PR. ZBIOR.: życie społeczne w Biblii Lublin 1997 9-21
TEMATYKA: godność człowieka * człowiek i jego godność * społeczeństwo *


363/524

AUT: Dec I. .
TYT: Osoba, Kościół, społeczeństwo.
PR. ZBIOR.: Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Józefa Majki Wrocław 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: osoba * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Kościół * Majka Józef ks. prof. *


364/524

AUT: Greniuk F. .
TYT: Wspólnotowy charakter moralności ludu Bożego.
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24 1977 3 39-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: wspólnota * lud Boży * społeczeństwo * moralność a wspólnota *


365/524

AUT: Langkammer H. .
TYT: Godność człowieka według Biblii.
PR. ZBIOR.: życie społeczne w Biblii Lublin 1997 9-21
TEMATYKA: godność człowieka * człowiek i jego godność * społeczeństwo *


366/524

AUT: Majka J. .
TYT: Społeczne treści Ewangelii.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 17 1985 1/2 (136/137) 63-75
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * Ewangelia *


367/524

AUT: Sikorski Tadeusz .
TYT: Teologia społeczna w kręgu problematyki teologicznej.
PR. ZBIOR.: W kierunku prawdy Bejze B. Warszawa 1976 265-275
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


368/524

AUT: Rauscher A. .
TYT: Kierunki rozwoju katolickiej nauki społecznej.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 61 1993 2 43-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


369/524

TYT: Podstawy etyki społecznej.
ŹRÓDŁO: Communio 1 1981 3
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


370/524

AUT: Dec I. .
TYT: Osoba, Kościół, społeczeństwo.
PR. ZBIOR.: Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Józefa Majki Wrocław 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: osoba * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Kościół * Majka Józef ks. prof. *


371/524

AUT: Mazurek Franciszek J. .
TYT: Prawo człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła Od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II.
WYD: Lublin, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * Jan Paweł II * Leon XIII *


372/524

AUT: Sikorski J. .
TYT: Wokół projektu teologii społecznej.
PR. ZBIOR.: W kierunku chrześcijańskiej kultury Bejze B. Warszawa 1978 86-102
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * kultura chrześcijańska * społeczeństwo *


373/524

AUT: Zwoliński A. .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
WYD: Kraków, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


374/524

AUT: Bąk T. W. .
TYT: Katolicka nauka społeczna i jej interpretacja w Polsce w latach 1958-1989.
WYD: Lublin, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


375/524

AUT: Borutka T. .
TYT: Nauczanie społeczne w encyklikach papieży od Leona XIII do Jana Pawła II.
WYD: Belsko Biała, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * Leon XIII * Jan Paweł II *


376/524

AUT: Dylus A. .
TYT: Problem odpowiedzialności moralnej w obrębie struktur społecznych.
ŹRÓDŁO: Studia Theologica Varsaviensia 29 1991 2 89-99
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność moralna * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


377/524

AUT: Mazurek F. .
TYT: Moralny i dynamiczny charakter porządku społecznego.
ŹRÓDŁO: Colloquium Salutis 6 1974 262-274
JĘZ: pol
TEMATYKA: porządek społeczy * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


378/524

AUT: Krucina J. .
TYT: Sprawiedliwość społeczna jako korelat ewangelizacji.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 9 1997 58 20-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


379/524

AUT: Klose A. .
TYT: Katolicka nauka społeczna.
WYD: Warszawa, 1985
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


380/524

AUT: Klauza K. .
TYT: Teologiczne aspekty komunikowania społecznego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 22 1992 1 153-161
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * komunikacja społeczna *


381/524

AUT: Juros Helmut .
TYT: Metaetyczna refleksja wokół katolckiej nauki społecznej.
ŹRÓDŁO: Studia Theologica Varsaviensia 30 1992 1 87-104
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


382/524

AUT: Olejnik S. .
TYT: Wartości etyczne jako podstawa życia społecznego.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 129 1997 42-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości etyczne * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


383/524

AUT: Pamuła Stanisław .
TYT: Niezmienność i rozwojowość nauczania społecznego Kościoła w encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis.
ŹRÓDŁO: Częstochowskie Studia Teologiczne 17/18 1989/90 169-181
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * Sollicitudo rei socialis * Jan Paweł II *


384/524

AUT: Pamuła Stanisław .
TYT: Środki społecznego przekazu w nauczaniu Jana Pawła II.
ŹRÓDŁO: Częstochowskie Studia Teologiczne 17/18 1989/90 183-193
JĘZ: pol
TEMATYKA: środki masowego przekazu * mass media * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Jan Paweł II *


385/524

AUT: Pamuła Stanisław .
TYT: Encyklika Cetnesimus annus Jana Pawła II wobec problemów społecznych końca XX wieku.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 117 1191 274-286
JĘZ: pol
TEMATYKA: Centesimus annus * Jan Paweł II * encyklika * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * świat społecznych * XX wiek *


386/524

AUT: Pamuła Stanisław .
TYT: Reklama w nauczaniu społecznym Kościoła.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 68 1998 2 50-60
JĘZ: pol
TEMATYKA: reklama * środki masowego przekazu * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * mass media *


387/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 5 1998 2 117-130
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * Jan Paweł II *


388/524

AUT: Siemianowski Antoni .
TYT: Miłość jako podstawowa wartość w życiu społecznym wg encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 5 1998 2 117-130
JĘZ: pol
TEMATYKA: miłość * Dives in misericordia * Jan Paweł II * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


389/524

AUT: Zabielski J. .
TYT: Współczesny indyferentyzm religijny studium teologicznomoralne.
WYD: Białystok, 1999
JĘZ: pol
TEMATYKA: indyferentyzm religijny * wiara * światopogląd * ateizm * kryzys wiary * społeczeństwo * świat współczesny *


390/524

AUT: Muszyński Henryk .
TYT: Biblijna koncepcja wyzwolenia społecznego.
PR. ZBIOR.: Społeczny wymiar orędzia biblijnego Makowski T. Gniezno-Bydgoszcz 1994 25-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczne wyzwolenie * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * Biblia * Iustitia et Pax * Bydgoskie Dni Społeczne *


391/524

AUT: Wistuba H. .
TYT: Kobieta w Kościele i świecie.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 82/114 1990 3/487 407-418
JĘZ: pol
TEMATYKA: kobieta w Kościele * Kościół a kobieta * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * feminizm *


392/524

AUT: Neugebauer Krystyna .
TYT: Społeczne skutki dezintegracji życia seksualnego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 14 1982 8(110) 68-76
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie seksualne * seksualizm człowieka * społeczeństwo * patologia seksualna * wychowanie *


393/524

AUT: Kukołowicz Teresa .
TYT: Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka.
WYD: Lublin, 1978
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie w rodzinie * rodzina * uspołecznienie dziecka * dziecko * społeczeństwo *
TREŒĆ: Rec.: E. Nowakowska, Kierunki 1979, nr 13, 1 IV 1979.


394/524

AUT: Rudniański J. .
TYT: Rodzina w społeczności świata.
ŹRÓDŁO: W drodze 1998 9(301)
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina w społeczności * społeczeństwo a rodzina *


395/524

AUT: Mroczkowska J. .
TYT: Rodzicom trzeba pomóc.
ŹRÓDŁO: W drodze 1998 9(301)
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina w społeczności * społeczeństwo a rodzina * rodzice * poradnictwo rodzinne *


396/524

AUT: Ziółkowski J .
TYT: Naród społeczność terytorialna czy wspólnota kulturowa.
ŹRÓDŁO: W drodze 11 1983 7(119) 38-46
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród * ojczyzna * społeczność * społeczeństwo *


397/524

AUT: Kanton K. .
TYT: Dobro wspólne zadaniem państwa w świetle encykliki Centesimus annus.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 25 1995 2 75-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: dobro wspólne * państwo * polityka * encyklika * Centesimus annus * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


398/524

AUT: Maciuszko J. .
TYT: Cywilzacja gwałtu czy cywilizacja wspólnoty ludzkiej - odpowiedź religii.
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 65 1995 4 81-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: cywilizacja współczesna * wspólnota ludzka * władza * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


399/524

AUT: Koperek J. .
TYT: Normy moralne w warunkach przemian społecznych.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 4 1997 1 174-188
JĘZ: pol
TEMATYKA: normy moralne * przemiany społeczne * kryzys * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


400/524

AUT: Koperek J. .
TYT: Katolicka nauka społeczna wobec trzeciej drogi społecznej.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 3 1996 2 163-178
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * trzecia droga * społeczeństwo * polityka społeczna * władza *


401/524

AUT: Mączak A .
TYT: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej.
WYD: Warszawa, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: władza * rząd * polityka * społeczeństwo * Europa wczesnonowożytna *


402/524

AUT: Piwowarski W. .
TYT: Państwo jako społeczność naturalna według św. Tomasza z Akwinu.
ŹRÓDŁO: Roczniki Nauk Społecznych 22/23 1994/95 11-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo * społeczeństwo * Tomasz z Akwinu św. * społeczność naturalna * polityka *


403/524

AUT: Piwowarski W. .
TYT: Państwo opiekuńcze w ocenie katolickiej nauki społecznej.
ŹRÓDŁO: Roczniki Nauk Społecznych 16/17 1988/89 25-43
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo opiekuńcze * katolicka nauka społeczna * poltyka społeczna * społeczeństwo *


404/524

AUT: Woronowski F. .
TYT: Zagadnienie chrześcijańskiego uspołecznienia współczesnego człowieka.
ŹRÓDŁO: Studia Teologiczne (Białystok-Drohiczyn-Łomża) 7 1989 20-50
JĘZ: pol
TEMATYKA: uspołecznienie człowieka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


405/524

AUT: Bielicki T. .
TYT: Struktura rodziny ludzkiej w perpektywie antropologicznej.
PR. ZBIOR.: Rodzina jej funkcje przystowawcze i ochronne Hałoń E. Warszawa 1995 9-22
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina ludzka * antropologia * społeczeństwo *


406/524

AUT: Farin M. .
TYT: Miejsce i rola Kościoła w kształtowaniu ładu społecznego w Polsce.
ŹRÓDŁO: Saeculum Christianum 4 1997 2 165-182
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a państwo * społeczeństwo * ład społeczny *


407/524

AUT: Dembiński L. .
TYT: Społeczność międzynarodowa w filozofii i w rzeczywistości.
ŹRÓDŁO: Znak 11 1959 757-766
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczność międzynarodowa * opinia publiczna * społeczeństwo * socjologia *


408/524

AUT: Majka J. .
TYT: Moralne podstawy międzynarodowej współpracy społeczno-gospodarczej w świetle encykliki Mater et magistra.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe (Lublin) 6 1963 3(23) 3-14
JĘZ: pol
TEMATYKA: międzynarodowa współpraca * stosunki międzynarodowe * polityka światowa * gospodarka * społeczeństwo * Mater et magistra * encyklika *


409/524

AUT: Skrzydlewski Władysław B. .
TYT: Dysproporcje gospodarcze i społeczne w świetle etyki życia międzynarodowego.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 8 1965 2(30) 29-46
JĘZ: pol
TEMATYKA: gospodarka * społeczeństwo * stosunki międzynarodowe * etyka życia międzynarodowego * etyka społeczna *


410/524

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Rola i miejsce Kościoła w życiu społeczno-politycznym.
ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie 11 1998 39-55
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a świat * katolicka nauka społeczna * Kościół a państwo * państwo a Kościół * społeczeństwo * polityka *


411/524

AUT: Kampka F. .
TYT: Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła.
WYD: Lublin, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: związki zawodowe * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


412/524

AUT: Konferencja Episkopatu Polski .
TYT: Orędzie o wartościach chrześcjańskich w życiu społeczeństwa i narodu.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 23 1993 3 163-173
JĘZ: pol
TEMATYKA: wartości chrześcijańskie * katolicka nauka społeczna * Episkopat Polski * społeczeństwo *


413/524

AUT: Wratny J. .
TYT: Związki zawodowe w Polsce w świetle postulatów nauczania społecznego Kościoła.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 21 1989 4 14-28
JĘZ: pol
TEMATYKA: związki zawodowe * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * praca *


414/524

AUT: Kornatowski W. .
TYT: Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna.
WYD: Warszawa: PAX, 1965
JĘZ: pol
TEMATYKA: Augustyn św. * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * polityka *


415/524

AUT: Kałucki I. .
TYT: Perspektywy polskiego etosu Spotkanie naukowe moralistów polskich.
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 43 1973 2 119-120
JĘZ: pol
TEMATYKA: teologia polska * etos polski * etos * społeczeństwo * Polska współczesna * Polacy *


416/524

AUT: Kusiński H .
TYT: Promowanie zdrowia.
WYD: Łódź, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: zdrowie * ciało * wychowanie * społeczeństwo * medycyna *


417/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Kształtowanie postawy obywatelskiej.
ODP: Lenartowicz P. red
WYD: Kraków, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: obywatel * społeczeństwo * wychowanie * postawy społeczne *


418/524

AUT: Dróżdż B. .
TYT: Wychowawcza rola Kościoła w społeczeństwie pluralistycznyn. Studium pastoralne.
WYD: Legnica, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół wychowawcą * ewangelizacja * społeczeństwo pluralistyczne * pluralizm * Kościół współczesny * wychowanie *


419/524

AUT: Borutka T .
TYT: Obowiązki moralne i zadania społeczne ludzi młodych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II.
ŹRÓDŁO: Sosnowieckie Studia Teologiczne 3 1997 109-136
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież * obowiązki moralne * społeczeństwo * Jan Paweł II *


420/524

AUT: Borutka T. .
TYT: Rola unwersytetu i zadania uczonego w kształtowaniu nowego społeczeństwa.
ŹRÓDŁO: Sosnowieckie Studia Teologiczne 3 1997 161-178
JĘZ: pol
TEMATYKA: uniwersytet * nauka * społeczeństwo *


421/524

AUT: Dylus Aniela .
TYT: Między moralizmem a ekonomizmem.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 26 1997 1(202) 61-77
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralizm * ekonomizm * społeczeństwo *


422/524

AUT: Czarny J .
TYT: Eucharystia mocą i siłą w budowaniu cywilizacji miłości.
ŹRÓDŁO: Wrocławski Przegląd Teologiczny 5 1997 1 23-31
JĘZ: pol
TEMATYKA: Eucharystia * cywilizacja miłości * miłość * społeczeństwo * wiara *


423/524

AUT: Koperek J .
TYT: Paradoks liberalizmu a rozwój demokratycznego państwa w świetle nauki społecznej Kościoła.
ŹRÓDŁO: Horyzonty wiary 8 1997 4 23-42
JĘZ: pol
TEMATYKA: liberalizm * demokracja * państwo * liberalizm * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


424/524

AUT: Langkammer H .
TYT: Godność człowieka według Biblii.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek G. - red. Lublin 1977 9-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: godność człowieka * człowiek a jego godność * społeczeństwo w Biblii *


425/524

AUT: Kudasiewicz Józef .
TYT: Nowotestamentalne rozumienie pracy na tle ówczesnych poglądów.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek G. Lublin 1977 43-55
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca w Nowym Testamencie * społeczeństwo w Biblii *


426/524

AUT: maderla A H .
TYT: O większą sprawiedliwość gospodarczą.
ŹRÓDŁO: Quaestiones Selectae 4 1997 6 111-119
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość gospodarcza * państwo * gospodarka * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


427/524

AUT: Mazurek Franciszek J. .
TYT: Prawa rodziny w świetle katolickiej nauki społecznej.
PR. ZBIOR.: Zagadnienia praw rodziny. XII Dni Praw Człowieka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1994 Rebeta J Lublin 1997 75-105
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * prawa rodziny * prawa człowieka * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * dni praw człowieka * KUL *


428/524

AUT: Mazurek Franciszek J. .
TYT: Katalog praw człowieka w dokumentach społecznego nauczania Kościoła.
PR. ZBIOR.: Kościół i prawo, tom XIII Krukowski Józef - red. Lempa F.- red. Mazurek Franciszek J. - red. Lublin 1998 77-100
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * katolicka nauka społeczna * społeczeństwo * prawo * Kościół a prawo *


429/524

AUT: Misiaszek A .
TYT: Moralne zagrożenia młodzieży w Polsce współczesnej.
ŹRÓDŁO: Horyzonty wiary 8 1997 3(33) 47-64
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież * Polska współczesna * społeczeństwo * moralne zagrożenia *


430/524

AUT: Paciorek A .
TYT: Obyczajowość życia wspólnotowego.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek G. Lublin 1977 291-334
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo w Biblii * obyczajowość * wspólnota *


431/524

AUT: Szymik S. .
TYT: Małżeństwo rodzina w Biblii.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek G. Lublin 1977 203-225
JĘZ: pol
TEMATYKA: małżeństwo w Biblii * rodzina w Biblii * społeczeństwo w Biblii *


432/524

AUT: Szwarc U .
TYT: Dzieci i ich wychowanie w Starym Testamencie.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek Lublin 1977 227-247
JĘZ: pol
TEMATYKA: dzieci w Satrym Testamencie * wychowanie w Starym Testamencie * Stary Testament * społeczeństwo w Biblii *


433/524

AUT: Witaszek G .
TYT: Post sprawiedliwość społeczna zbawienie (Za 1-8).
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne 44 1997 z.1 69-78
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * społeczeństwo * post * katolicka nauka społeczna * zbawienie *


434/524

AUT: Witaszek G .
TYT: Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13; 59).
ŹRÓDŁO: Ruch biblijny i liturgiczny 50 1997 2 105-113
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * zbawienie * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


435/524

AUT: Verhack I .
TYT: Znaczenie nadziei dla naszych czasów.
ŹRÓDŁO: Communio 17 1997 5(101) 3-11
JĘZ: pol
TEMATYKA: nadzieja * współczesność * społeczeństwo * Kościół współczesny *


436/524

AUT: Matejko A .
TYT: Więź społeczna w przedsiębiorstwach.
ŹRÓDŁO: Kultura i Społeczeństwo 4 1960 85-87
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca * przedsięborstwo * zakład pracy * społeczeństwo *


437/524

AUT: Sarapata A .
TYT: Zawód jako wyznacznik miejsca w społeczeństwie.
PR. ZBIOR.: Socjologia zawodów 155-168
JĘZ: pol
TEMATYKA: zawód * praca * wykształcenie * socjologia * społeczeństwo *


438/524

AUT: Breza Achilles .
TYT: Le Play i jego szkoła.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 2 1885 7 62-73
JĘZ: pol
TEMATYKA: Le Play * cywilizacja * historiozofia * społeczeństwo * państwowość *


439/524

AUT: Chałasiński J. .
TYT: Społeczeństwo i wychowanie.
WYD: Warszawa, 1949
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo i wychowanie * wychowanie * pedagogika społeczna *


440/524

AUT: Fromm Erich .
TYT: Zdrowe społeczeństwo.
ODP: Tanalska-Dulęba A.
WYD: Warszawa, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: zdrowie społeczne * społeczeństwo * etyka społeczna * psychologia społeczna *


441/524

AUT: Korporowicz L. .
TYT: Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: osobowość * komunikacja * transformacja * społeczeństwo transformacji * Polska *


442/524

AUT: Mead G.H. .
TYT: Umysł, osobowość i społeczeństwo.
ODP: Wolińska Z. tł.
WYD: Warszawa, 1975
JĘZ: pol
TEMATYKA: umysł * osobowość * społeczeństwo *


443/524

AUT: Chmielewski Adam .
TYT: Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii politycznej.
WYD: Wrocław: Arboretum, 2001
OBJ: ss. 309
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * liberalizm * filozofia polityczna * społeczeństwo otwarte *


444/524

AUT: Wiszniewski M .
TYT: Charaktery rozmów ludzkich.
WYD: Warszawa, 1935
JĘZ: pol
TEMATYKA: rozmowa * komunikowanie się * społeczeństwo * słowo *


445/524

AUT: Brzezicki E .
TYT: Typy ludzi w Polsce pod względem psychofizycznym i ich relacje duchowe.
ŹRÓDŁO: Problemy 1946 9
JĘZ: pol
TEMATYKA: typy ludzi * społeczeństwo * psychologia * relacje międzyludzkie *


446/524

TYT: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła.
ODP: Radwan M. red.
PR. ZBIOR.: Lublin 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * społeczeństwo *


447/524

AUT: Majka Józef .
TYT: Teologia rozwoju społecznego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 7 1975 3(35) ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: rozwój społeczny * społeczeństwo *


448/524

AUT: Paweł VI .
TYT: Polityka, Kościół, wiara.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 4(24) 58-59
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka * Kościół a polityka * władza * społeczeństwo * wiara a polityka *


449/524

AUT: Paweł VI .
TYT: Pokój zasadą nowego społeczeństwa 1973.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 5(25) 23-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: pokój * społeczeństwo a pokój * etyka pokoju *


450/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Ewolucja chrześcijańskiej myśli społecznej.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 4 1972 4(18) 68-75
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * katolicka nauka społeczna * etyka społeczna *


451/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Naród i państwo w nauczaniu społecznym księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1976 6(44)
JĘZ: pol
TEMATYKA: naród * państwo * społeczeństwo * patriotyzm * Wyszyński Stefan prymas * Prymas Tysiąclecia *


452/524

AUT: Villot Jean .
TYT: Chrześcijanie i Kościoły w życiu politycznym. List do uczestników LX Francuskiego Tygodnia Społecznego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 6 1974 17-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka * fancuski tydzień społeczny * społeczeństwo * etyka społeczna * Francja *


453/524

AUT: Tertulian .
TYT: Miłość społeczna w życiu chrześcijan. U źródeł.
ODP: Starowieyski Marek red.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1976 2(40)
JĘZ: pol
TEMATYKA: miłość społeczna * starożytność * Tertulian * społeczeństwo+ *


454/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Zadania katolików w porządku doczesnym.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 13-27
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a doczesność * katolik a życie społeczne * zaangażowanie katolików * społeczeństwo *


455/524

AUT: Szareyko Henryk .
TYT: Wielkopolscy księża-społecznicy.
RECENZJA: : Na okazanie drogi Poznań 1975.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1975 1(39)
JĘZ: pol
TEMATYKA: Wielkopolska * ksiądz społecznik * społeczeństwo * katolicka nauka społeczna *


456/524

AUT: Buchała Rudolf .
TYT: Budowa nowego społeczeństwa bez wojny. Kongres Pax Christi w Strasburgu.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 3(22) ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: pokój * społeczeństwo * Pax Christi * wychowanie społeczne * Strasburg * konferencja Pax Christi *


457/524

AUT: Kowalewski Konstanty .
TYT: Socjologia parafii.
RECENZJA: Majka Józef: Socjologia parafii Lublin 1969.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 2 1970 1(3)
JĘZ: pol
TEMATYKA: parafia * socjologia * duszpasterstwo * społeczeństwo *


458/524

AUT: Adamski Franciszek .
TYT: Jaka jest nasza rodzina? Sytuacja i kierunek przeobrażeń.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 8 1976 4-5(42-43) 3-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * społeczeństwo *


459/524

AUT: Bula Maria .
TYT: Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 8 1976 4-5(42-43) ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * rozwój człowieka * wychowanie * społeczeństwo *


460/524

TYT: Konflikt czy więź pokoleń IV Dni Społeczne 1975.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1976 2(40)
JĘZ: pol
TEMATYKA: więź pokoleń * pokolenia * wychowanie * rodzina * społeczeństwo * dni społeczne *


461/524

TYT: Rodzina dobrem wspólnym Dni społeczne 1973.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 6 1974 .... ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * dni społeczne * społeczeństwo *


462/524

AUT: Stępniewski Wiesław .
TYT: Perspektywy naszej przyszłości, pesymizm czy optymizm.
RECENZJA: Piotrowski Jerzy: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie Warszawa 1973.
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * starość * rodzina * naród * Polska współczesna *


463/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Jakość życia a współpraca międzynarodowa Referat na II Spotkaniu Europejskim w Brukseli.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1975 5(37)
JĘZ: pol
TEMATYKA: współpraca międzynarodowa * jakość życia * społeczeństwo * Bruksela *


464/524

AUT: pr. zb. .
TYT: Społeczeństwo polskie czasu kryzysu Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań.
ODP: Nowak S. red.
WYD: Warszawa, 1984
JĘZ: pol
TEMATYKA: Polska * społeczeństwo polskie * etyka społeczna *


465/524

AUT: Halicka M. .
TYT: Wiek podeszły społeczeństwa: aspekty demograficzne.
ŹRÓDŁO: Ethos 12 1999 3/47 s.138-148
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo a starość * starość * geriatria * wiek podeszły * demografia *


466/524

AUT: Jelonek Tomasz .
TYT: Budowanie rodziny i społeczeństwa.
ŹRÓDŁO: Materiały Homiletyczne 11 1984 3 106-109
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * społeczeństwo a rodzina *


467/524

AUT: Hanas Eugeniusz .
TYT: Czynna postawa wobec życia osobistego, rodzinnego i społecznego - chrześcijańska koncepcja osobowości.
ŹRÓDŁO: Biblioteka Kaznodziejska 103 1979 373-376
JĘZ: pol
TEMATYKA: osobowość chrześcijańska * psychologia osobowości * rodzina * społeczeństwo *


468/524

AUT: Dyczewski Leon .
TYT: Family-Society-State.
ŹRÓDŁO: Res Humana 1995 1 51-68
JĘZ: eng
TEMATYKA: etyka społeczna * rodzina * społeczeństwo * państwo a rodzina *


469/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Funkcje społeczne rodziny w świetle katolickiej nauki społecznej.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 1970 2 15-26
JĘZ: pol
TEMATYKA: katolicka nauka społeczna * rodzina * rodzina a społeczeństwo * społeczeństwo a rodzina *


470/524

AUT: Barta Janusz , Markiewicz Ryszard .
TYT: Prawo do prywatności w społeczeństwie informatycznym.
ŹRÓDŁO: Ethos 12 1999 1-2 (45-46) s. 366-382
JĘZ: pol
TEMATYKA: prywatność * prawo do prywatności * społeczeństwo informatyczne * przetwarzanie danych osobowych * informacja * ochrona danych osobowych * dane osobowe *


471/524

AUT: Kawecki Witold .
TYT: Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa.
PR. ZBIOR.: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych Nagórny J. red. Derdziuk A. red. Lublin 2001 s. 35-68
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralne zasady * społeczeństwo nowoczesne * etyka społeczna *


472/524

AUT: Baumgartner A. .
TYT: O solidarne społeczeństwo. Dokument społeczny Kościołów w Niemczech.
ŹRÓDŁO: Społeczeństwo 8 1998 2 s. 307-316
JĘZ: pol
TEMATYKA: solidarność * społeczeństwo * solidarne społeczeństwo * etyka społeczna *


473/524

AUT: Witaszek G. .
TYT: Myśl społeczna Proroków.
WYD: Lublin, 1998
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * Etyka biblijna * etos biblijny * społeczeństwo w Biblii * myśl społeczna proroków * prorocy *


474/524

AUT: Van Deenen Graskemper B. A. .
TYT: Starość na wsi.
PR. ZBIOR.: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie Kryczka P. red. Lublin 1997 s. 265-292
JĘZ: pol
TEMATYKA: starość * wieś * starość na wsi * rodzina wiejska * społeczeństwo wiejskie *


475/524

AUT: Albicuk S. .
TYT: Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne w świetle "Christifideles laici".
WYD: Lublin: KUL, 1999/2000
OBJ: + wydruk komp.
JĘZ: pol
TEMATYKA: chrześcijanie * apostolstwo świeckich * etyka społeczna * zaangażowanie chrześcijan * społeczeństwo * Christifideles laici *


476/524

AUT: Adamski W. .
TYT: Młodzież i społeczeństwo rozmowę przeprowadził Z. Szopiński.
ŹRÓDŁO: Tygodnik Kulturalny 1977 2 1,4
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież * Młodzież i społeczeństwo * społeczeństwo i młodzież *


477/524

AUT: Adamski W. .
TYT: Młodzież i społeczeństwo.
WYD: Warszawa, 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież * Młodzież i społeczeństwo * społeczeństwo i młodzież *


478/524

AUT: Wadowski D. .
TYT: Edukacja wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa.
ŹRÓDŁO: Ethos 13 2000 3 181-194
JĘZ: pol
TEMATYKA: edukacja * społeczeństwo nowoczesne *


479/524

AUT: Bjoerkoe Marianna , Bjoerkoe Jens A. .
TYT: Nowe ubóstwo duńska wersja społeczeństwa przemysłowego.
ŹRÓDŁO: Z pomocą rodzinie 3(28) 1989 29-43
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * ubóstwo * Dania * społeczeństwo przemysłowe *


480/524

AUT: Przeciszewski Paweł .
TYT: Człowiek, społeczeństwo i państwo w poglądach Mikołaja Bierdiajewa.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie 15 1983 2 39-57
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * Bierdiajew Mikołaj * społeczeństwo * państwo * etyka społeczna * myśl rosyjska * Rosja *


481/524

AUT: Wójtowicz Andrzej .
TYT: Kościół i społeczeństwo. Postulat interpretacji integralnej (teologia Karola Wojtyły).
ŹRÓDŁO: Studia Religioznawcze 17 1983 99-119
JĘZ: pol
TEMATYKA: Wojtyła Karol * społeczeństwo a Kościół * Kościół a społeczeństwo *


482/524

AUT: Dyczewski Leon .
TYT: Rodzina-społeczeństwo-państwo.
PR. ZBIOR.: Rodzina społeczeństwo Kroszel J. red. Opole 1995 32-43
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * rodzina * społeczeństwo * państwo *


483/524

AUT: Wiatr J. .
TYT: Społeczeństwo wstęp do socjologii systematycznej.
WYD: Warszawa, 1964
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo * socjologia systemowa *


484/524

AUT: Chałasiński Józef .
TYT: Społeczeństwo i wychowanie.
WYD: Warszawa, 1958
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie w rodzinie * społeczeństwo i wychowanie *


485/524

AUT: Parsons T. .
TYT: Struktura społeczna a osobowość.
WYD: Warszawa, 1969
JĘZ: pol
TEMATYKA: osobowość * społeczeństwo a osobowość *


486/524

AUT: Mostwin Danuta .
TYT: Zdrowie psychiczne rodziny w społeczeństwie pluralistycznym a wartości rodzin etnicznych (na przykładzie USA).
ŹRÓDŁO: Studia Polonijne 5 1982 179-188
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * zdrowie psychiczne * rodzina * społeczeństwo pluralistyczne * rodzina etniczna * USA *


487/524

AUT: Bortkiewicz Paweł .
TYT: Kulturowe i etyczne podłoże wyzwań społeczeństwa informatycznego.
PR. ZBIOR.: Rzeczywistość wirtualna Poznań UAM 2003 63-76
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka mediów * informatyka * komputer * rzeczywistość wirtualna * postmodernizm * Baumann Z. * gry językowe * społeczeństwo informatyczne *


488/524

AUT: Krucina Janusz .
TYT: Problem pojednania i pokuty na tle cywilizacji konsumpcji.
ŹRÓDŁO: Colloquium Salutis 17 1985 s. 139...
JĘZ: pol
TEMATYKA: pokuta * pojednanie * konsumpcja * społeczeństwo konsumpcji * konsumeryzm * etyka społeczna *


489/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Religia i moralność w społeczeństwie polskim: współzależność czy autonomia?.
PR. ZBIOR.: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego Mariański J. red. Kraków 2002 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: religia i moralność * moralność a religia * Polska * społeczeństwo polskie * socjologia religii * socjologia moralności *


490/524

AUT: Mysłyk-Musiał E. .
TYT: Społeczeństwo i organizacje Socjologia zarządania i organizacji.
WYD: Lublin, 1999
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * społeczeństwo i organizacje * socjologia zarządzania * socjologia organizacji *


491/524

AUT: Grześkowiak Alicja .
TYT: Prawne aspekty ustaw dotyczących prawa do życia w pluralistycznym społeczeństwie.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 25 2004 4/262 30-32
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo do życia * społeczeństwo pluralistyczne * życie ludzkie * ochrona życia * prokreacja * sztuczna prokreacja * in vitro *


492/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: We wspólnym wysiłku tworzenia nowego społeczeństwa Spotkanie z intelektualistami Kolumbii.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 7 1986 7/81 s. 24-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kolumbia * społeczeństwo * etyka społeczna * unwersytet * kultura * tożsamość kulturowa * wiara i kultura *


493/524

AUT: Sieg Jan .
TYT: Aksjologiczne problemy pracy i wychowania Aktualność modelu "Powściągliwość i praca".
PR. ZBIOR.: Wychowanie wobec wartości pracy Borowska T. red. Gaida J. red. Opole Wyd. Św. Krzyża 1994 36-50
JĘZ: pol
TEMATYKA: praca ludzka * Powściągliwość i praca * wartość pracy * aksjologia pracy * wychowanie a praca * humanizacja przemysłu * antropologia filozoficzna * godność pracy * godność pracownika * neoliberalizm * liberalizm * społeczeństwo przemysłowe * Markiewicz Bronisław ks. * robotnik przemysłowy *


494/524

AUT: Cackowski Z. .
TYT: Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa Filozofia t. 3.
WYD: Warszawa: PWN, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: antropologia filozoficzna * społeczeństwo * etyka społeczna * praca ludzka *


495/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Pomóżcie budować społeczeństwo nowe Spotkanie z młodzieżą, Monza 21 V 1983.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 4 1983 5-6/41-42 s. 14-15
JĘZ: pol
TEMATYKA: młodzież * etyka społeczna * społeczeństwo a młodzież *


496/524

AUT: Remond R. .
TYT: Kryzys duchowy w łonie społeczności zwanej konsumpcyjną.
ODP: Turowiczowa A. tł.
ŹRÓDŁO: Concilium 3 1969 6-10 186-194
JĘZ: pol
TEMATYKA: kryzys duchowy * konsumpcjonizm * społeczeństwo konsumpcyjne *


497/524

AUT: Pinto de Oliveira C.J. .
TYT: Kościół, prawowierność a społeczeństwo pluralistyczne Pastoralne i profetyczna misja dzisiejszego Kościoła: szerzenie ortodoksyjności otwartej, dynamicznie ustosunkowanej do społeczeństwa pluralistycznego.
ODP: Rybicki R. tł.
ŹRÓDŁO: Concilium 4 1970 1-5 65-73
JĘZ: pol, fre
TEMATYKA: prawowierność w Kościele * Kościół posoborowy * społeczeństwo pluralistyczne * pluralizm *


498/524

AUT: Wapiński Roman .
TYT: Jak patrzyli na społeczeństwo : Dmowski, Piłsudski i Witos.
ŹRÓDŁO: Tu i Teraz ... 1982 16 Tu i Teraz ... 1982 17 Tu i Teraz ... 1982 18
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * Dmowski Roman * Piłsudski Józef * Witos Wincenty * społeczeństwo * naród *


499/524

AUT: Strzeszewski Czesław .
TYT: Społeczeństwo industrialne w opinii ostatnich papieży.
ŹRÓDŁO: Roczniki Nauk Społecznych 9 1981 171-178
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo industrialne * uprzemysłowienie * przemysł a społeczeństwo * Magisterium Kościoła * etyka społeczna * katolicka nauka społeczna *


500/524

AUT: Izdebska Jadwiga .
TYT: Zmieniające się dzieciństwo w społeczeństwie informacyjnym.
PR. ZBIOR.: Czynić świat bardziej etycznym Cudowska A. red. Białystok Trans Humana 2003 51-63
JĘZ: pol
TEMATYKA: dziecko * dzieciństwo * informatyka * społeczeństwo informatyczne * komputer * internet * dziecko a komputer * pedagogika * wychowanie *


501/524

AUT: Misiuna Bohdan .
TYT: Zagadnienie postępu społecznego.
ŹRÓDŁO: Ład ... 1982 28
JĘZ: pol
TEMATYKA: postęp społeczny * społeczeństwo * etyka społeczna *


502/524

AUT: Kość Antoni .
TYT: Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym.
ŹRÓDŁO: Roczniki Nauk Prawnych 8 1998 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a wartości * wartości a prawo * aksjologia * społeczeństwo otwarte *


503/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Ochrona dziecka dla dobra społeczeństwa Przemówienie do Komitetu Dziennikarzy Europejskich do spraw Praw Dziecka.
ŹRÓDŁO: Novum ... 1979 7 5-8
JĘZ: pol
TEMATYKA: dziecko a społeczeństwo * ochrona dziecka * społeczeństwo a dziecko *


504/524

AUT: Micewski Andrzej .
TYT: Podli czy wspaniali? (współczesne społeczeństwo polskie).
ŹRÓDŁO: Tygodnik Powszechny ... 1980 46
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo polskie * Polska * NSZZ Solidarność * Solidarność *


505/524

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Kościół i świat w przededniu wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego Audiencja przedświąteczna dla Kolegium Kardynalskiego i Kurii Rzymskiej, 22 XII 1983.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 5 1984 1-2/49-50 14-15
JĘZ: pol
TEMATYKA: Jubileusz 2000 * rodzina * społeczeństwo *


506/524

TYT: Propozycje dla przyszłości Społeczeństwo konserwacyjne..
ODP: Valaskakis Kimon [et al.]; King Alexander - wstęp; Danecki Jan - wstęp; Krycki Jerzy - tł.
WYD: Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1988
OBJ: 304 s.
SER: (Biblioteka Myśli Współczesnej)
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: przyszłość * społeczeństwo * konsumpcjonizm * przetwarzanie * wartości * gospodarka * etyka * konserwacyjny * wartość *


507/524

AUT: Wrzecionowski Zbigniew .
TYT: AIDS a problemy społeczne i moralne Przegląd niektórych publikacji niemieckich..
ŹRÓDŁO: Ethos 1989 6/7 s. 300-304
JĘZ: pol
TEMATYKA: AIDS * moralność * niemiecka literatura etyczna * AIDS w Niemczech * społeczeństwo *


508/524

AUT: Pawełczyńska Anna .
TYT: Więzi społeczne w strukturach zła..
ŹRÓDŁO: Ethos 1989 8 s. 229-246
JĘZ: pol
TEMATYKA: zło * społeczeństwo * terror * ethos narodowy * więzi społeczne * społeczne więzi a ethos narodowy * struktura zła *
TREŒĆ: 1. Jednoczące funkcje terroru. * 2. Atomizujące funkcje terroru. * 3. Typy łaczności społecznych w strukturach zła. * 4. Więzi społeczne a ethos narodowy.


509/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Moralność w społeczeństwie tradycyjnym i pluralistycznym..
ŹRÓDŁO: Zeszyty naukowe KUL 28 1985 3-4 (111-112) s. 59-79
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * społeczeństwo * pluralizm * tradycjonalizm *


510/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Postawy zasadnicze i celowościowe w społeczeństwie polskim..
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 54 1984 1 s. 5-36
JĘZ: pol
TEMATYKA: postawy zasadnicze * postawy celowościowe * społeczeństwo polskie * Polska * młodzież * etyka * socjologia moralności *
TREŒĆ: 1. Pojęcie "zasadniczości" i "celowości" moralnej. * 2. Sondaże ogólnokrajowe dotyczącepostaw zasadniczych i celowościowych. * 3. Postawy zasadnicze i celowościowe młodzierzy i rodziców. * 4. Postawy zasadnicze i celowościowe wróżnych środowiskach społecznych. * 5. Uwagi syntetyczne.


511/524

AUT: Szutta Artur .
TYT: W stronę społeczeństwa obywatelskiego [recenzja]..
RECENZJA: Arendt Hannah: O przemocy, |Nieposłuszeństwo Obywatelskie. Warszawa 1998.
ŹRÓDŁO: Ethos 12 1999 1-2 (45-46) s. 422-428
JĘZ: pol
TEMATYKA: społeczeństwo obywatelskie *


512/524

AUT: Krucina Jan .
TYT: Współrzędne między dobrem wspólnym społeczności a pokojem..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 11 1979 1 s. 30-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: dobro * dobro wspólne * pokój * społeczność * społeczeństwo a pokój * dobro wspólne a pokój *


513/524

AUT: Szostek Andrzej .
TYT: Człowiek jako autokreator Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae"..
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 25 1989 2 s. 43-63
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * autokreator * Paweł VI * Humanae vitae * etyka sytuacyjna * etyka egzystencjalna * wartość wcielona * natura * encyklika Pawła VI * transcendentalizm * Prawo Boże * natura ludzka * społeczeństwo * Rahner K. *
TREŒĆ: 1. Od etyki sytuacyjnej do egzystencjalnej. * 2. Osoba ludzka: wartość wcielona w "naturę". * 3. Transcendentalny przełom we współczesnej teologii. * 4. Wybór podstawowy. * 5. Prawo Boże - natura ludzka - społeczeństwo. * 6. Konkluzja praktyczna: odrzucenie "Humanae vitae". * 7. Uwagi krytyczne.


514/524

AUT: Orchowski Józef ks..
TYT: Wymiary odpowiedzialności za obronę prawa do życia nienarodzonych..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 57 1988 2/208/ s. 136-141
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie ludzkie * aborcja * prawo do życia * obrona nienarodzonych * rodzicielstwo * odpowiedzialność społeczna * społeczeństwo * odpowiedzialność za życie nienarodzonych *
TREŒĆ: 1. Misja rodzicielska. * 2. Odpowiedzialność społeczna.


515/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Prosoziale und egoistische Haltungen in der polnischen Gesellschaft..
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 56 1986 nr spec. s. 141-175
JĘZ: ger, pol
TEMATYKA: społeczeństwo polskie * socjologia religii * egoizm * prospołeczność * tendencje egoistyczne w Polsce * Polska *


516/524

AUT: Lehmann Karl bp.
TYT: Normy moralne i chrześcijański etos we współczesnym społeczeństwie..
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 109 1992 11 (855) s. 202-214
JĘZ: pol
TEMATYKA: normy moralne * moralne normy * chrześcijańśki etos * etos chrześcijański * społeczeństwo *


517/524

AUT: Słomińska Janina .
TYT: Odpowiedzialność za sprawy publiczne..
ŹRÓDŁO: Więź R.33 1990 2-3 (376-377) s. 89-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * społeczeństwo * publiczne sprawy a odpowiedzialność * "Christifideles laici" * adhortacja Jana Pawła II * Jan Paweł II *
TREŒĆ: Komentarz do adhortacji "Christofideles laici".


518/524

AUT: Piechowiak Marek .
TYT: Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego.
ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne 37-38 1989-1990 2 s. 21-50
JĘZ: pol
TEMATYKA: Knauer Peter * wybór moralny * moralność * antropologiczny kreatywizm * kreatywizm antropologiczny * teologia moralna a kreatywizm antropologiczny * dobro a wartość moralna czynu * zasada podwójnego skutku * podwójny skutek * wartości moralne * niekontraproduktywność jako kryterium wartości moralnej * analiza krytytczna * destrukcja człowieka * człowiek - jego destrukcja * system Knauera * społeczeństwo * życie społeczne * antyteizm *
TREŒĆ: I. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we wspólczesnej teologii moralnej. * 1. Sposób realizacji dobra jako wyznacznik wartości moralnej czynu. * 2. Reinterpretacja zasady podwójnego skutku. * 3. Niekontraproduktywność jako kryterium wartości moralnej. * II. Analiza krytyczna. * 1. Destrukcja człowieka jako podmiotu moralności. * 2. Konsekwencja systemu Knauera dla koncepcji życia społecznego. * 3. Zażegnanie antyteizmem.


519/524

AUT: Dobrzanowski Stefan ks..
TYT: Katolicy wobec zalewu pornografii..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 60 1991 3 (221) s. 60-66
JĘZ: pol
TEMATYKA: pornografia * Kościół a pornografia * etyka a pornografia * społeczeństwo a pornografia * religia a pornografia * psychika a pornografia * medycyna a pornografia * ekonomia a pornografia * kultura a pornografia * prawo a pornografia *
TREŒĆ: Analiza zjawisk pornografii w kategoriach: * a) społeczno - etycznych; * b) religijnych; * c) psychiczno - medycznych; * d) ekonomicznych; * e) kulturowych; * f) prawniczych.


520/524

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Przemiany moralne w społeczeństwie polskim..
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 5 1986 9 s. 52-85
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność w Polsce * etos społeczeństwa polskiego * społeczeństwo polskie * Polska *


521/524

AUT: Mońko Leon .
TYT: Regulacja poczęć w rodzinie i społeczerństwie.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 62/75 1970 1/369 s. 112-130
JĘZ: pol
TEMATYKA: poczęcie * regulacja poczęć * rodzina * społeczeństwo *


522/524

AUT: Kurczewski J. .
TYT: Prawo prymitywne Zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych..
WYD: Warszawa, 1973
JĘZ: pol
TEMATYKA: prymitywne prawo * prawo prymitywne * społeczeństwo * państwo * speeczeństwa przedpaństwowe *


523/524

AUT: Jankowski H. .
TYT: Problemy i konflikty moralne a kwestia wychowania w społeczeństwie socjalistycznym..
ŹRÓDŁO: Człowiek i Światopogląd 1980 6 s. 41-46
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność * moralne problemy * moralne konflikty * wychowanie * społeczeństwo socjalistyczne * socjalizm *


524/524

AUT: Kash Wilhelm F. .
TYT: Czy terroryzm rodzi się w społeczeństwie bez Boga?.
ŹRÓDŁO: W drodze 9 1981 4 s. 85-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: terror * terroryzm * Bóg a terroryzm * społeczeństwo niewierzące *

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki