INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA DANYCH

Wyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:
 • wyszukiwanie poprzez indeks
 • wyszukiwanie bezpośrednie

Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:
 1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
 2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
 3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej strony


Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych dotyczących danego pola (w rozważanym przypadku będą to nazwiska autorów).
Po wybraniu dowolnego terminu program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione informacje.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:
 1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
 2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
 3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza

Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy. Można więc wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól i połączyć je jednym z nasępujących operatorów logicznych:
 • iloczyn wszystkich wpisanych warunków
 • suma wszystkich wpisanych warunków
 • różnica warunku wpisanego do pierwszego okienka i warunku wpisanego do drugiego okienka

Działanie operatorów jest następujące:
iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.

Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wypełnić wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj,
zostaną odnalezione prace Hieronima Eug. Wyczawskiego na temat archiwoznawstwa:
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:


Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace zawierające w tytule co najmniej jednoo z poniższych zagadnień:
 • zakon
 • zgromadzenie


Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:


Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniajcych drugiego warunku, należy:
 • wpisać do pierwszego okienka warunek, który ma być spełniony
 • wpisać do drugiego okienka warunek, który nie ma być spełniony
 • wybrać #1 - #2 w opcji Łączenie warunków
 • nacisnąć przycisk Szukaj
Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace omawiające zgromadzenia zakonne, lecz nie dotyczące zakonów żeńskich,
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:

Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępne są dwa formaty:
 • pełny
 • uproszczony


Standard polskich znaków
Opcja pozwala na wybór standardu kodowania polskich znaków
przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania.